لوگو امرداد

تیزهوشان

آیسان نمیرانیان دانش‌آموز زرتشتی از تهران، در آزمون ورودی پایه دهم استعدادهای درخشان پذیرفته شد. آیسان نمیرانیان با م...

اشا بزرگی دانش‌آموز زرتشتی از تهران، در آزمون ورودی پایه‌ی هفتم مدارس استعدادهای درخشان پذیرفته شد. اَشا بزرگی با موف...

سامیار سپهری و آریا رستم‌فرودی، دانش‌آموزان دبستان جمشیدجم، در آزمون ورودی پایه‌ی هفتم مدارس استعدادهای درخشان، پذیرف...

پرنیا پرنده، دانش‌آموز زرتشتی با پذیرفته شدن در آزمون تیزهوشان به دبیرستان دوره‌ی اول استعدادهای درخشان راه یافت. با ...

شیرین فروزان، دانش‌آموز زرتشتی، در آزمون ورودی دبیرستان‌های دور‌ه‌ی دوم استعدادهای درخشان پذیرفته شد. با اعلام نتایج ...

گیتی ساسان‌پور، دانش‌آموز زرتشتی با پذیرفته شدن در آزمون تیزهوشان به دبیرستان استعدادهای درخشان راه یافت. با اعلام نت...

شنایا فلاحتی، دانش‌آموز زرتشتی در آزمون مدارس پرورش استعدادهای درخشان پذیرفته شد. شنایا فلاحتی با پذیرفته شدن در آزمو...

این پست به روزرسانی می‌شود

تارنمای خبری امرداد دانش‌آموزان زرتشتی پذیرفته‌شده در آزمون هوش استعدادهای درخشان و دبستان نمونه دولتی را در سال تحصی...

زال درست، دانش‌آموز زرتشتی با پذیرفته شدن در آزمون ورودی استعدادهای درخشان، به آموزشگاه‌ تیزهوشان راه یافت. زال درست،...

تارنمای خبری امرداد پذیرفته‌شدگان در آزمون مدارس نمونه دولتی  دبیرستان‌های دوره‌ی دوم سال تحصیلی ...

بارگذاری نوشتار بیشتر