لوگو امرداد

خلیل عقاب

زمانی که پهلوان خلیل عقاب به سال‌های سپری‌شده‌ی زندگی‌اش نگاه می‌کند، با طنینی که از صدای استوارش برمی‌آید، می‌گوید: ...

دبیرانجمن مهرگان و بانو یوتاب، هنرمند شیرازی از استاد پهلوان خلیل عقاب، باستانی‌کار پهلوان، هنرپیشه و پدر سیرک ا...

بارگذاری نوشتار بیشتر