لوگو امرداد

ماه های زرتشتی

در گاهشمار زرتشتی سال به ١٢ ماه ٣٠ روز بخش می‌شود كه هر روز به نامی آراسته است. امروز سیزدهمین روز ماه امرداد در...

در گاهشمار زرتشتی سال به ١٢ ماه ٣٠ روز بخش می‌شود كه هر روز به نامی آراسته است. امروز دوازدهمین روز ماه امرداد د...

بارگذاری نوشتار بیشتر