تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

مجمع همگانی

مجمع همگانی گردش 44 انجمن زرتشتیان تهران برگزار شد

گزارش هیات بازرسان از سال مالی 98

ارایه گزارش بازرسان قانونی انجمن زرتشتیان تهران به مجمع همگانی سالیانه بخشی از دستور نشست مجمع بود. فهیم فرهادی، فرشاد…