لوگو امرداد

مجمع همگانی

آگهی نوبت تخست

نوبت نخست مجمع همگانی عادی سالیانه انجمن زرتشتیان تفت‌و‌توابع مقیم تهران برگزار می‌شود. پیرو گزارش انجمن زرتشتیان تفت...

نام‌نویسی نامزدهای انتخابات هیات‌مدیره گردش 45 انجمن زرتشتیان تهران و داوطلبان احراز سمت بازرس تا هفتم تیرماه ادامه د...

مجمع همگانی عادی سالیانه‌ی انجمن زرتشتیان تهران در نوبت دوم، با دستور نشست تعیین شده و انتخاب بازرسان، 11 تیرماه برگز...

مجمع همگانی عادی سالیانه انجمن زرتشتیان تهران با دستور نشست معین در نوبت نخست برگزار می‌شود. نوبت نخست مجمع همگانی سا...

مجمع همگانی عادی به‌طور فوق‌العاده انجمن زرتشتیان تهران در نوبت نخست با دستور نشست انتخاب هموندان هیات‌مدیره گردش 45 ...

 مجمع همگانی عادی انجمن همازور با دستور جلسه‌ی گزینش هیات‌مدیره گردش دوم ، گزینش بازرسان و ارایه عملکرد هیات مدیره و ...

مجمع همگانی عادی سالیانه انجمن زرتشتیان تهران با باشندگی شماری از همکیشان، هموندان هیات‌مدیره‌ی انجمن زرتشتیان تهران،...

مجمع همگانی گردش 44 انجمن زرتشتیان تهران برگزار شد

ارایه گزارش بازرسان قانونی انجمن زرتشتیان تهران به مجمع همگانی سالیانه بخشی از دستور نشست مجمع بود. فهیم فرهادی، فرشا...

مجمع همگانی عادی سالیانه انجمن زرتشتیان تهران با دستور نشست بررسی عملکرد هیات‌مدیره، تصویب تراز و بیلان، گزینش هیات ب...

نوبت دوم

نوبت دوم مجمع همگانی عادی سالیانه انجمن زرتشتیان کرج با دستور جلسه‌ی تعیین شده در تالار مهرداد خانه دولت برگزار شد. ا...

بارگذاری نوشتار بیشتر