لوگو امرداد

میزگرد نقطه کور

28 امردادماه برگزار می‌شود

کانون دانشجویان زرتشتی در راستای روند بیست‌وهشتمین همایش اوستاخوانی و گاتا‌شناسی مانتره، مرحله‌ی پایانی میزگرد نقطه‌ک...

کانون دانشجویان برگزار می‌کند

کانون‌ دانشجویان زرتشتی در راستای برگزاری بیست‌و‌هشتمین همایش اوستاخوانی و گاتا‌شناسی مانتره، پژوهش میزگرد نقطه‌کور ر...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد