تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

ورهرام ایزد

امروز ورهرام ایزد؛ بیستم بهمن‌ماه زرتشتی برابر با 14 بهمن‌ماه

روزی که سلیمانیه از ایران بزرگ جدا شد

فرخ روز ورهرام ایزد، پیروزی اهورایی، هنگام نیایش همگانی در شاه‌ورهرام ایزد به نیکی باد. امروز ورهرام ایزد از ماه…