لوگو امرداد

ورهرام ایزد

شاه‌ورهرام ایزد در خجسته روز ورهرام و بهمن‌ماه میزبان نیایش‌ همگانی و  همازوری در نو کردن کُشتی زرتشتیان بود. زرتشتیا...

امروز خجسته روز ورهرام ایزد؛ 18 خوردادماه خورشیدی

امروز پیروز و خجسته روز ورهرام ایزد، 20 خوردادماه سال 3759 زرتشتی، سه‌شنبه 18 خوردادماه 1400 خورشیدی، هشتم ژوئن 2021 ...

امروز فرخنده روز ورهرام ایزد؛ 14 آذرماه خورشیدی

 امروز فرخ روز ورهرام ایزد از ماه آذر سال 3758 زرتشتی، آدینه 14 آذرماه 1399 خورشیدی، چهارم دسامبر  2020 میلادی فرهمند...

خجسته روز ورهرام‌ایزد فرا رسید و بار دیگر زرتشتیان تهران به مانند نیاکان خود روز ورهرام ایزد در نیایشگاه شاه‌ورهرام ا...

امروز ورهرام ایزد؛ بیستم بهمن‌ماه زرتشتی برابر با 14 بهمن‌ماه

فرخ روز ورهرام ایزد، پیروزی اهورایی، هنگام نیایش همگانی در شاه‌ورهرام ایزد به نیکی باد. امروز ورهرام ایزد از ماه بهم...

به فرخندگی ورهرام‌ایزد و تیرماه

روز فرخنده‌ی ورهرام‌ایزد این بار در گرماگرم تیرماه فرا خواهد رسید و بار دیگر زرتشتیان تهران در نیایشگاه شاه...

ورهرام‌ایزد؛ پیروزیِ داده‌ی اهورایی

یکشنبه 14 آبان‌ماه‌ 1396 خورشیدی برابر با ورهرام ایزد، گروهی از زرتشتیان در شاهورهرام‌ایزد گردهم آمدند...

فردا برگزار می‌شود

نیایشگاه شاه‌ورهرام‌ایزد تهران در خجسته روز ورهرام ایزد میزبان زرتشتیان است. زرتشتیان تهران 14 آبان‌ما...

زرتشتیان تهران باری دیگر در روز ورهرام ایزد برای نیایش همگانی گردهم می‌آیند. آیین نو کردن کُشتی پسین آدینه، ۱۴ م...

فردا؛ ورهرام ایزد از ماه امرداد

نیایشگاه شاه‌ورهرام‌ایزد تهران در خجسته روز ورهرام ایزد میزبان زرتشتیان است. زرتشتیان تهران روز شانزدهم امر...

بارگذاری نوشتار بیشتر