لوگو امرداد

ورهرام ایزد

آیین گهنبارخوانی ششم امردادماه در نیایشگاه شاه‌ورهرام ایزد تهران برگزار می‌شود. این گهنبار که به کوشش مسوول...

آیین اوستاخوانی نخستین ورهرام‌ایزد تابستان شنبه 17 تیرماه 1396 خورشیدی برگزار خواهد شد. آیین اوستاخوانی ساعت 20 ...

گزارش تصویری

زرتشتیان ساکن تهران  دیروز 19 اردیبهشت‌ماه و روز ورهرام ایزد و اردیبهشت ماه از گاهشماری زرتشتی برای نیایش ا...

نیایش و اوستاخوانی گروهی امروز یکشنبه 20 فروردین‌ماه، برابر با ورهرام‌ایزد و فروردین‌ماه‌ در گاهش...

به خجستگی واپسین ورهرام ایزد سال

واپسین ورهرام روز سال 1395 خورشیدی به همراه نیایش‌ و همازوری زرتشتیان گرامی داشته شد. شاه‌وراهرام‌ایزد...

یادداشتی به بهانه واپسین ورهرام‌ایزد سال

هرمز خسرویانی از زرتشتیان هازمان زرتشتی است که چندی است با همیاری و همازوری گروهی دیگر از زرتشتیان به برگزاری نیایش&z...

بارگذاری نوشتار بیشتر