تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

چکامه

چکامه‌ی چله

درزمزمه سکوت برگ در من برگ می‌ریزد چون پاییز و در تو نیز باد مارا با خود خواهد برد چون برگی در کولاک سرنوشت سرنوشت…

چکامه‌ی چله

درزمزمه سکوت برگ در من برگ می‌ریزد چون پاییز و در تو نیز باد مارا با خود خواهد برد چون برگی در کولاک سرنوشت سرنوشت…

چکامه‌ی چله

درزمزمه سکوت برگ در من برگ می‌ریزد چون پاییز و در تو نیز باد مارا با خود خواهد برد چون برگی در کولاک سرنوشت سرنوشت…