تارنمای خبری امرداد

گهنبار چهره میدیوشهیم‌گاه، دو زمان در خانه نرگس برگزار می‌شود

گهنبار چهره میدیوشهیم‌گاه، دو زمان در خانه نرگس برگزار می‌شودگهنبار چهره میدیوشهیم روز آبان ایزد و تیر ماه دو نوبت در خانه نرگس گرامی داشته می‌شود.

انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران آدینه هفتم تیرماه 1398 خورشیدی، ساعت ده بامداد و 16 دومین جشن گهنبار را در محل این انجمن بر گزار می‌کند.

آفرینگان گهنبار میان تابستان ساعت ده بامداد به نامگانه‌ی روانشادان خوانده می‌شود:

  1- بهرام شهریار. كتایون جمشید. سلطان ماونداد. گشتاسب بهرام. دولت خداداد رشید. شاه‌جهان گشتاسب قبادزاده. كتایون رستم موحد شهریاری. 2- خداداد اردشیر خدادادی مباركه. فیروزه جمشید خدابخش. كیخسرو نامدار مهدی‌آبادی. فیروزه اورمزدیار خورسند. خداداد اردشیر ویرابی. سهراب رستم لوک یزدی. 3- تیرانداز رستم. تیرانداز اردشیر تیر اندازی حسینی. فیروزه خدادادمهربانی ذین آبادی. اردشیر تیرانداز تیراندازی. جمشید تیر انداز تیر اندازی. كیخسرو تیرانداز تیراندازی. شهریار تیرانداز تیراندازی. رستم كیخسرو تیراندازی. 4- رستم هرمزدیار محمد آبادی. اردشیر رستم هرمزدیار محمد آبادی. مهربانو خسرو محمد آبادی. سروش اردشیر بمان محمد آبادی. بانو رستم محمد آبادی. اردشیر رستم سرخاب محمد ابادی. خدابخش بمان محمد ابادی. ماهرخ سروش محمد آبادی. بانو خدابخش محمد آبادی. كیخسرو خداداد خسرویانی رحمت آبادی. 5-افلاطون خدایار خدایاری. خدارحم خداداد رشید فرامرزی. سلطان رستم فرامرزی(بهرام‌شهریاری). پریزاد خدارحم رشید فرامرزی(فرشید). فریدون رستم فرشید. مروارید خدارحم رشید فرامرزی(گشتاسبی). سهراب گشتاسبی. فرخنده اردشیر تیراندازی. 6- اردشیر مهربان بامسیان. مهربان بامس بامسیان. فرنگیس مهربان  رستمی. كیخسرو مهربان رستمی. گوهر بانو شابهرام مهر رستمی. 7- آدر مهربان. مهربانو سروش. كشور خداداد. نوذر آدر. سرور ارستم. رستم خداداد. پریدخت رستم معدن . كیخسرو نوذر هخامنشی. 

آفرینگان‌خوانی گهنبار چهره میدیوشهیم‌گاه نوبت پسین از ساعت 16به نامگانه‌ی روانشادان خوانده می‌شود:

1- جان باخته زنده روان كیخسرو كیخسروی. شا سلطان بهرام خیر آبادی. بانو بهرام خیر آبادی. گوهر وفادار جوانمرد تفتی. 2- وفادار اردشیر اورمزدیار راحت آبادی. سرور دینیار مرزبان راحت آبادی.  وفادار جهانگیر بابكان. سرور مهربان خاوری تفتی. شهمردان وفادار فرهی فر. بمان وفادار فرهی فر. سیمین‌دخت اورمزدیار كامران. خسرو وفادار فرهی‌فر. 3- شیرین گشتاسب خسرویانی (استاد). خداداد اورمزدیار خسرویانی پور. مهربان اردشیر استاد. خورشید بانو خداداد خسرویانی (استاد). فرهنگ موبد فریدون شهزادی. موبد فریدون موبد خدامراد شهزادی. همایون خداداد خسرویانی پور. كیخسرو شهریار باستانی اله ابادی. 4-  اسفندیار شهریار نوشیروانی. موبد اردشیر موبد هرمزدیار آذر گشسب. دولت هرمزدیار آذری. پریدخت موبد جمشید جمشیدی. مهندس بهمن موبد جمشید جمشیدی. دكتر كیخسرو موبد جمشید جمشیدی. مهندس فریبرز موبد اردشیر آذر گشسب. بهرام  موبد جمشید جمشیدی. 5- خدابخش رستم. اردشیر خدابخش. گل بهرام. كیخسرو رستم. شیرین خدابخش راحت آبادی. وفادار كیخسرو راحت آبادا. گوهر وفادار جوانمرد. 6- فریدون اردشیر تفتی. پرویز اسفندیار. كشور دینیار  مرزبان. اختر فریدون ماهی تفتی. خسرو پرویز نمیریان. اردشیر اسفندیار نمیریان. شاه فریدون اسفندیار نمیریان. بانو خسرو نمیریان. شاه جهان پرویز فرهنگ. جمشید پرویز نمیریان.  و از بهرت اشوی هماروانان.  

گهنبار، آیین و جشنی است که از دیرباز در پهنه‌ی ایران فرهنگی، به‌پا داشته می‌شده، جشنی که نخستین پایه و مایه‌ی آن گردهم آمدن، هم‌افزایی، همازوری و شادی است.   

به نوشتار امتیاز بدهید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید