لوگو امرداد
گزارش تصویری از

آیین جشن‌خوانی موبد فیروزگری در همایش ایرانشناسی برلین

آیین جشن‌خوانی با آوای موبد مهربان فیروزگری و همراهی موبد رامین شهزادی در نهمین کنفرانس ایرانشناسی اروپا برگزار شد.

در بخش اوستاشناسی این همایش موبد مهربان فیروزگری به همراه موبد رامین شهزادی که دانشجوی رشته اوستاشناسی در دانشگاه برلین است، آیین جشن‌خوانی را برگزار کردند.

در بخش سخنرانی و ارایه‌ی مقاله‌ی همایش ایرانشناسی، موبد مهربان فیروزگری به خجسته آیین گواه‌گیری پیوند زناشوٍئی، به رَوِشِ دینِ وَهِ مازدَیَسنی در ایران پرداخت. موبد فیروزگری درباه‌ی آیین گواه‌گیری به خبرنگار امرداد گفت: در این آیین موبد چند اندرز شایسته‌ی دینی را به عروس و داماد می‌دهد و بایسته است پیوسته به پیروی از اندرزهای دین در زندگانی بکوشند تا آرامش و آسایش در زندگی آنان فراهم شود.

– نخست ستایش و نیایشِ دادار اورمزد است. چرا که ما را از هر گونه داد و دهش خویش ارزانی داشته است. اهورامزدا را، دادارِ هَروِسپ آگاه بدانید و به آیین دینِ وَهِ اندر پَرَستِش ایستید.

– به پیامبری اشوزرتشتِ سپنتمان و به دین وَهِ مازدَیَسنی اُستَوار بمانید. هر آیِنِه به اَشویی و راستی گرایید، و با اندیشه و گفتار کردارنیک در جهان زیوید.

– همیشه سدره و کشتی به تن داشته باشید و فرزندان خود را تا پانزده سالگی سدره پوش نمایید.

– در برگزاری آیین روزه و سال خویشاوندان و در یَشتَنِ گاهانبارها کوتاهی مکنید تا هَمارَوانان، نیز، خشنود بَند و دُرود فرستند.

– از پدر و مادر و استاد سپاسدار بوده گرامی شان دارید، چه که خشنودی اهورامزدا خشنودی این سه تن است.

– همیشه به یاد خدا و خیراندیش باشید. از روزهای ماه نیز یکی را برگُزینید و اَندر آنروز بیشتر به ستایش و نیایش و داد و دهش بپردازید.   ( اینک روزی را برگزینید و نام ببرید)

– در زندگانی بایستی راهنمایِ دانایی را برگزینید تا در کارها راه گشایتان باشد چه که دانش پراکنده است و کار با رهنمونی دانایان نیک فرجام باشد. اینک دانای بر گزیده خویش را نام ببرید  (از هر دو، جداگانه، خواسته شود)

– اورمزدِ هَروِسپ تَوان که مردم را، به نیروی دانائی و گویائی، از هرآفرینش گیتوی برتر آفرید، داد اَش ( آئینش) مردم دوستی است- پس مردم را میازارید- نه بِه مَنِشن- نه بِه گُوِشن و نه به کُنِشن، بیگانه که فرا رسد جای و خوراکش دهید- وَهان را از گرسنگی، تشنگی، سرما و گرما، نگه دارید- با زیردستان و کِهتَران مهربان باشید- سالاران و مِهتَران را گرامی دارید، و به داد و آئینِ اَمِشاسپَندان، که فروزگان اَهورمَزدِ پاک اند، راه پوئید –

– داد و آئین وهمن اَمِشاسپَند آشتی پَذیری و نیک اندیشی است.  کینه وَرز و سِتیزِه جو مباشید، نیک خواه و وَه مَنِش باشید، بدی مکنید و پیرامون بد کاران مگردید.  دانش اندوزید و خِرَدمَندی پیشِه کنید.  فرهنگ گُستَرید و دُژمَنِشنی بَر اندازید.  با دوستان نیکی ورزید،  با دشمنان به داد کوشید. بخوشنودی وهمن امشاسپند، در حفظ چهار پایانِ سودمند، نیز کوشا باشید. 

– داد و آئین اَردیبِهِشت اَمِشاسپَند راستی و پاکی است. دُرون و بَرونِ خویش را پیوسته پاک داشته، از کژی و ناپاکی بپرهیزید. اشوئی سِتائید و به آئینِ اشا راه پوئید، چه که راه در جهان یکیست و آن اشوئی است. به مَنِش نیک مَنید، به گُوِشن نیک گوئید، به کنشن نیک وَرزید. با همدیگر یِک دل و یک زبان بوده از تُهمت و سوگند بِپَرهیزید. بخشنودی اردیبهشت اَمِشاسپند، آتش که اندر گیتی مهر و اشوئی را نماینده است پیوسته گرامی دارید.

– داد و آئین شهریور امشاسپند نیرومندی و خویشتن داری است. در راهِ سَروَری و تَوانگری کوشا باشید. از راهِ فرارونی و دُرُست کاری خواسته اندوزید. از بیکاری و تن پروری دوری گزینید. بر اندوخته کسان دست میازید و رَشک مَبَرید. بخشنودی شهریور اَمشاسپند در حفظ فلزات، نیز کوشا باشید.

– داد و آئین سپِنتارمَزد اَمِشاسپَند فُروتنی و مهربانی است. اندر گیتی آزاده و فروتن و مهربان باشید. غرور و خودپسندی مکنید. پاک چِشم باشید. خویشاوندان نیازمند را کم ندانسته از اندوخته خویش یاری شان دهید. آموزشگاه و بیمارستان و دیگر بنیادهای نیک نهاده، همچون زمین سودمند و بردبار(حاصل خیز) باشید. بخوشنودی سپِنتارمَزد اَمِشاسپَند، زمین را پیوسته آباد و پاک نگه دارید.

–  داد و آئین خرداد اَمِشاسپَند سر سبزی و آبادانی است. دلتان را شاد و خرم و تن تان را توانا دارید.  نا سپاسی مکنید و اندوهگین مباشید.  گیتی را بچشم نیک بینید و از اهورا مزدا خرسند و سپاسدار باشید.  آبادی سازید و شادی افزائید. بخشنودی خرداد اَمِشاسپند، آب که مایه سرسبزی و آبادانی است پیوسته پاک نگه دارید و بیهوده مصرف ننمائید. 

– داد و آئین اَمُرداد اَمِشاسپَند تندرستی و دیر زیوشنی است.  تن خود را سالم و توانا دارید. از سستی و کاهلی دوری نمائید. خانه و جامه تان را پاک و بی آلایش دارید. با ایمان و دیندار بمانید. بخشنودی اَمُرداد اَمِشاسپند، دار و درخت افزائید و درخت جوان مَبُرید، دارو و درمان به ارزانیان بدهید و دردمندان و افتادگان را پرستار باشید.

در ادامه فلسفه و حکمت برخی از نمادهای گذاشته شده بر روی سفره‌ی گواه‌گیری از سوی موبد بازگو می‌شود تا عروس و داماد از آن‌ها نیز پندی بگیرند:

– یکی از اینها قیچی است که از دو تیقع تشکیل و هنگامی بُرِش ایجاد مینماید که هردو تیغه با هم و همگام کار کنند. شما هم، از امروز، بمثال این دو تیغه قیچی بهم پیوسته اید.  برای بُرِش در کارهایتان، یعنی موفقیت در زندگانی، در همه کارهایتان با هم همگام و هم فکر و یک دل ویک زبان بمانید.

– نخ و سوزن وسیله رفوگری است. در طی زندگی زناشوئی، گاهی در اثر سوء تفاهمات و دیگر مشکلات، اندک وَقفه یا شکافی بوجود می‌آید. فورا از نخ و سوزن مَعنوی- که همانا از خودگُذشتِگی و بِکار بُردنِ مَنطِق و بکار بردن عشق و علاقه ای که بهم دارید- استفاده نموده هر شکافی را، فورا، چنان درز بگیرید که اثری از آن نماند و خدای نخواسته عمیق تر نشود.

– تخم مرغ سَمبُل حَق و حُقوق والدین بر فرزندان است. با دور انداختن، سمبُلیک، این تخم مرغ پس از آیین- والدین به خود می قبولانند که فرزندشان را به خانه بَخت فِرِستاده اند تا زندگی مُستَقِل و مُتَکی بِه خود داشته باشند. از این پس بین این سه خانواده جز تبادل مهر و محبت و عاطفه پند و اندرز و مشورت و احترام متقابل، انتظار بیشتری روا نیست.

– کتاب اوستا و کشتی یادآور استواری شما به دین وه مازدیسنی و پیروی از اندیشه و گفتار و کردار نیک می‌باشد.

– قند سبز سمبل شیرین کامی و دیرزیوشنی است. امیدوارم بهرمند گردید.

– انار و یا سیب سمبل خیر و برکت و زاد و ولد است…   

در آیین گواه‌گیری بخش‌هایی از اوستای هورمزدیشت و بندهایی از گاهان خوانده می‌شود و اوستای تندرستی پایان‌بخش آیین پیوند زناشویی است.

کنفرانس اروپایی ایرانشناسی هر چهار سال یکبار برگزار می‌شود. در نهمین دوره دانشگاه برلین آلمان از 18 تا 22 شهریورماه 1398 خورشیدی برابر با 9 تا 13 سپتامبر 2019 میلادی میزبان این همایش بود.

سخنرانان همایش، هر روز در دو نوبت بامداد و پسین، همزمان در اتاق‌هایی که به نام شهرهای ایران – هورامان، اصفهان، شیراز، بوشهر، نیشابور، مراغه، کرمان، یزد، تیسفون، پرسپولیس و تهران – عنوان یافته بود به ارایه‌ی مقاله پرداختند. موبد مهربان فیروزگری و موبد رامین شهزادی چهارشنبه 20 شهریورماه در اتاق یزد آیین جشن‌خوانی و سخنرانی را برگزار کردند.

دهمین دور همایش اروپایی ایرانشناسی در سال 2023 در شهر لایدن هلند برگزار می‌شود.

از راست: موبد رامین شهزادی، موبد مهربان فیروزگری، برگزاری آیین جشن‌خوانی در همایش ایرانشناسی برلین

از راست: موبد رامین شهزادی، موبد مهربان فیروزگری، برگزاری آیین جشن‌خوانی در همایش ایرانشناسی برلین

01

فرتورها رسیده است

7777

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

یک پاسخ

  1. بسیار لذت بردم – خداوند عمردراز و پر از خیر و خوشی و خوبی به موبد دانای گرامی مان بدهاد. آمین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1402-09-19