تارنمای خبری امرداد

آگاهی از گهنبار چهره‌ میدیوزرم‌گاه خانه نرگس

آیین آفرینگان‌خوانی گهنبار چهره‌ی میدیوزرمگاه به نامگانه‌ی هماروانان بدون باشندگی همکیشان در انجمن زرتشتیان تفت‌وتوابع مقیم تهران برگزار می‌‌‌شود.

انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران، آیین گهنبارخوانی چهره میدیوزرمگاه، گهنبار میان بهار را روز دی به مهر ایزد و اردیبهشت‌ماه گاهشمار زرتشتی برابر با سه‌شنبه 14 اردیبهشت‌ماه 1400 خورشیدی ساعت 18 در خانه نرگس، مکان این انجمن برگزار می‌‌کند.
در زمان یاد شده همراه با پخش زنده از اینستاگرام امرداد به نشانی amordad.news هم‌بهره‌ی آیین مینوی شوید.

آفرینگان گهنبار به نامگانه روانشادان:

1-بهرام خدارحم. بانو بهرام   فریبرز بهرام پور بمانی چم. خدارحم بهرام پوربمانی چم. بلبل بانوبهرام مطربی چم. فیروزه بهرام مطربی چم.

 2-  ارباب جمشید جمشیدیان  ارباب رستم جمشیدیان   ارباب هرمز جمشیدیان   بهمن جمشیدیان. فریدون هرمز جمشیدیان   لعل كیخسرو شاه بهرامی. موبد فریدون شهروین. كیخسرو شاه بهرامی.

 3-   دلبر فریدون بندار زین‌آبادی.    فریدون مهربان رستم فولادیان زین‌آبادی. اسفندیار فریدون فولادیان زین‌آبادی. فریدون بندار زین‌آبادی. خدارحم نوش زندیان حسن‌آبادی. شیرین جمشید مهر زند زندیان حسن‌آبادی. نوش خدارحم زندیان حسن‌آبادی. خرمن بندار زندیان حسن‌آبادی.

 4-  مهربان خسرو پای سروی حسینی. خسرو خدابخش پای سروی حسینی. پریدخت اسفندیار مباركه. دولت تیرانداز حسینی. اسكندرفریدون نوشیروان اردشیر مباركه.

 5-  رشید فریدون فولادیان زین‌آبادی. بانو بهرام كاوسی زین‌آبادی. فریدون رشید فولادیان زین‌آبادی.

 6-   فرامرز فرهاد انوار. بانو هرمزدیار بوستانی. پوران مهربان بوستانی. سیروس فرامرز انوار. مهین بانو رستم نوشیروانی.

 7-   مهربان شهریار منشنی. شیرین اردشیر كامه. كیخسرو اسفندیار استقامت. پری گل شهریار استقامت. پروین كیخسرو استقامت. اسفندیار اردشیر كامه. رستم خسرو خسروی. كتایون فریدون ایزدی.

8-  گشتاسب اردشیر بهرامشهری. اردشیر جهانگیر. شیرین خدامراد. دولت بمان زین‌آبادی. مروارید رستم لوک (بهرامشهری).

9-   دینیار اورمزدیار اورمزدی. عدلجی دینیار اورمزدی. بهنام عدلجی اورمزدی. صنم شهریار شهریوری نیا. توتک شهریار شهریوری‌نیا. كیاندخت اسفندیار نسیم. جهانگیر بهرام غیبی.

10-  نمیر گشتاسب میزانیان. لعل گشتاسب. رستم اسفندیار. بمان اردشیر. اسفندیار رستم. نمیر جمشید. خورشید بانو نمیر میزانیان.

11-  وفادار جوانمرد تفتی. نارنج بهرام. رستم وفادار حقانگی. اذرمیدخت تیرانداز لهراسب. تیرانداز مهربان لهراسب. گوهر خداداد زارع پارسی و هماروانان خوانده می‌شود.

از خور ایزد تا دی به‌مهر ایزد اردیبهشت‌ماه در گاهشمار زرتشتی برابر با 10 تا 14 اردیبهشت‌ماه خورشیدی، روزهای برگزاری گاه میدیوزرم‌، نخستین چهره گهنبار، به چم میانه‌ی بهار است. زرتشتیان این چهره از سال را هنگام آفرینش آسمان از سوی پروردگار می‌دانند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید