تارنمای خبری امرداد

دیدار دانشجویان پرستاری یزد با سالمندان مرکز پورچیستا

دانشجویان پرستاری دانشگاه علم پزشکی شهید صدوقی از مرکز سالمندان پورچیستا دیدن کردند.
دیدار دانشجویان پنج‌شنبه سوم خوردادماه 1397 خورشیدی در راستای آشنایی با مرکز روزانه‌ی سالمندان پوروچیستا یزد انجام شد.
مرکز توان‌بخشی سالمندان پوروچیستا بنیادی است که 12 سال پیش با هزینه‌ی دهشمندان زرتشتی در شهر یزد بنیان شده است و ویژه‌ی توان‌بخشی جهان‌دیدگان زرتشتی است.  شاهرخ باستانی، صاحب‌امتیاز و مدیر فنی موسسه‌ی خیریه‌ی پوروچیستا است.

 گروهی از دانشجویان دانشکده‌ی پرستاری دانشگاه شهید صدوقی یزد با سالمندان مرکز پوروچیستا دیدن کردند

گروهی از دانشجویان دانشکده‌ی پرستاری دانشگاه شهید صدوقی یزد با سالمندان مرکز پوروچیستا دیدن کردند

دیدار با سالمندان زرتشتی پنج‌شنبه سوم خوردادماه 1397 خورشیدی انجام شد

دیدار با سالمندان زرتشتی پنج‌شنبه سوم خوردادماه 1397 خورشیدی انجام شد

 

مرکز توان‌بخشی سالمندان پوروچیستا بنیادی است که 12 سال پیش با هزینه‌ی دهشمندان زرتشتی در شهر اله‌آباد یزد بنیان شده است

مرکز توان‌بخشی سالمندان پوروچیستا بنیادی است که 12 سال پیش با هزینه‌ی دهشمندان زرتشتی در شهر اله‌آباد یزد بنیان شده است

این دیدار در راستای آشنایی با مرکز روزانه‌ی سالمندان پوروچیستا یزد بود

این دیدار در راستای آشنایی با مرکز روزانه‌ی سالمندان پوروچیستا یزد بود

دانشجویان پرستاری به همراه استاد و مربی شاخه گل به سالمندان این مرکز پیش‌کش کردند

دانشجویان پرستاری به همراه استاد و مربی شاخه گل به سالمندان این مرکز پیش‌کش کردند

فرتور رسیده است.

0114

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید