لوگو امرداد

انجمن زرتشتیان شریف آباد یزد

با هماهنگی انجمن زرتشتیان شریف‌آباد خوان نوروزی هفت‌سین در سه زیارتگاه پیرسبز چَک‌چَک، پیر هریشت و پیر پارس بانو گستر...

نام‌نویسی نامزدهای انتخابات هیات‌مدیره‌ی گردش 28 انجمن زرتشتیان شریف‌آباد اردکان یزد از 15 فروردین‌ماه آغاز می‌شود. ه...

نصب شیشه برای جداسازی مسیر گردشگری و جایگزینی پمپ کف‌کش با یاری دهشمندان به تازگی با آغازین روزهای 1400 در پیرسبز به ...

مجمع همگانی نوبت دوم انجمن زرتشتیان شریف‌آباد یزد با دستور جلسه‌ی گزینش هیات نظارت بر انتخابات گردش 28، گزینش بازرسان...

نوبت دوم مجمع همگانی انجمن زرتشتیان شریف‌آباد اردکان یزد در پی به حد نصاب نرسیدن شمار همکیشان باشنده در مجمع نوبت نخس...

سرو کهنسال خشک شده با دیرینگی نزدیک به دو سده بر بلندای زیارتگاه سپندینه زیارتگاه پیر سبز خودنمایی می‌کرد، برخاک افتا...

گزارش تصویری از

روند بازسازی و ساخت‌وساز بخشی از نیایشگاه «پیرسبز»، از زیارتگاه‌های مهم زرتشتیان در اردکان یزد،...

گزارش تصویری

روند بازسازی و ساخت‌وساز بخشی از نیایشگاه «پیرسبز»، از زیارتگاه‌های مهم زرتشتیان در اردکان یزد،...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد