لوگو امرداد

خانه نرگس

با هماهنگی انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران آیین جاسبز باد نوروزی در خانه نرگس برگزار شد. زرتشتیان تهران در نخست...

انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران همانند سالیان پیشین آیین جاسبز باد را یکم فروردین‌ماه برگزار می‌کند. پیرو آگاهی...

انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران نمایشگاه فرهنگی-هنری ویژه هم‌کیشان را برگزار کرد. خانه نرگس 25 اسفند 1402 از سا...

آیین آفرینگان‌خوانی گهنبار پایان سال به نامگانه‌ی هماروانان در انجمن زرتشتیان تفت‌وتوابع مقیم تهران برگزار شد. انجمن ...

آیین آفرینگان‌خوانی گهنبار چهره‌ی همس‌پت‌ میدیاریم‌گاه به نامگانه‌ی هماروانان در انجمن زرتشتیان تفت‌وتوابع مقیم تهران...

انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران نمایشگاه فرهنگی-هنری ویژه هم‌کیشان را برگزار می‌کند. بر پایه آگاهی‌رسانی انجمن ...

در پی بازسازی و بهینه‌سازی بخش‌هایی از ساختمان خانه نرگس، آیین گهنبار چهره میدیاریم گاه به شیوه‌ی مجازی برگزار خواهد ...

پسین‌هنگام دومین روز چهره ایاثرم‌گاه، نوبت دوم آیین آفرینگان‌خوانی گهنبار در خانه‌ی نرگس برگزار شد. این آیین آدینه 21...

سومین نمایشگاه فرهنگی و هنری خانه نرگس با هماهنگی انجمن زرتشتیان تفت‌وتوابع مقیم تهران برگزار شد. نمایشگاهی از ساخته...

بامداد آدینه 21 مهرماه نوبت نخست آیین گاهنبار چهره ایاثرم گاه در خانه نرگس ساختمان انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم ته...

بارگذاری نوشتار بیشتر