لوگو امرداد

سعدی

امروز وهمن امشاسپند دومین روز گاهشماری زرتشتی؛ یکم اردیبهشت‌ماه خورشیدی

امروز فرخ و پیروز روز وهمن امشاسپند، نَبُر، روز پرهیز از خوردن گوشت، دوم اردیبهشت‌ماه سال 3759 زرتشتی، چهارشنبه یکم ا...

به بهانه‌ی روز بزرگداشت استاد سخن

یکم اردیبهشت در سالشمار رسمی ایرانیان را روز سعدی نام‌گذاری کرده‌اند. شاعر شیرین سخن شیرازی که سروده‌های بی‌مانندش آو...

 رونمایی تندیس و سردیس سعدی ساخته گروه فرهنگی هنری یادمان در آیین بزرگداشت سعدی به کوشش بنیاد فردوسی در شامگاه پ...

در سنجش میان سخن سعدی چکامه سرای نامدار ایرانی با شاهنامه ی فردوسی باید گفت، پیدایی سعدی رخدادی زاییده‌ی فرهنگ و...

بارگذاری نوشتار بیشتر