لوگو امرداد

موبد مهربان پولادی

انجمن موبدان در پیامی خجسته جشن سِپَندارمَزگان (اِسپَندگان) روز گرامیداشت، بانوان، زمین، روز مهر و فروتنی را شادباش گ...

انجمن موبدان به خجستگی آیین نیاکانی سده برای دوست‌داران این فرهنگ و تمدن کهن پیام داد. در متن پیام موبد دکتر مهربان ...

فیلم پیام موبد دکتر مهربان پولادی فرنشین انجمن موبدان تهران در باره‌ی موبد مهربان فیروزگری که در برنامه‌ی بزرگداشت ای...

جشــن ســده در پاسداشــت طبیعت در ایران برگزار می‌شــود و مهم‌ترین بخش آن نیز برپایی آتش اســت که هــدف اصلی آن افزون...

به قلم موبد مهربان پولادی

تب تند را بر می‌اندازد، بیماری را بر می‌اندازد، از نیروی اوست که بیماری دور می‌شود، سخن ورجاوند درمان بخش اوست، درمان...

موبد مهربان پولادی در نشست حقوق بشردوستانه:

موبد مهربان پولادی در نشست اصول و ارزش‌های مشترک ادیان به نادرست و ناروا بودن جنگ و دشمنی در دین زرتشتی اشاره کر...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد