لوگو امرداد

وهمن

سخنرانی سازمان زنان زرتشتی برگزار شد

نیاکانمان برای یازدهمین ماه سال نام بهمن را برگزیده‌اند تا از این راه به مردم یاد‌آوری کنند که بیشتر از زمان‌های دیگر...

امشاسپند نگهبان چارپایان در جهان مادی

بهمن‌روز ای صنم دلستان بنشین با عاشقان در بوستان روز وهمن، دومین روز سالنمای زرتشتی و نخستین روز «نبر&raqu...

در گاهشمار زرتشتی سال به ١٢ ماه ٣٠ روز بخش می‌شود كه هر روز به نامی آراسته است. امروز دومین روز ماه امرداد در گا...

بارگذاری نوشتار بیشتر