لوگو امرداد

گاهشماری زرتشتی

امروز زامیاد ایزد بیست‌وهشتم گاهشمار زرتشتی؛ 25 تیرماه خورشیدی

امروز پیروز و فرخ روز زامیاد ایزد و تیرماه، 28 تیرماه سال 3759 زرتشتی، آدینه 25 تیرماه 1400 خورشیدی، 16 جولای 2021 می...

امروز سپندارمزد امشاسپند پنجمین روز گاهشمار زرتشتی؛ پنجم فروردین‌ماه خورشیدی

امروز فرخ روز سپندارمزد امشاسپند و فروردین‌ماه سال 3759 زرتشتی، پنجشنبه پنجم فروردین‌ماه 1400 خورشیدی، 25 مارس 2021 چ...

امروز اُشتُوَدگاه و گاتابیو دومین از پنجه گاهشماری زرتشتی؛ 26 اسفندماه خورشیدی

امروز اُشتُوَدگاه گاتابیو دومین روز پنجه سال 3758 زرتشتی، روز دوم گهنبار همس‌پت‌میدیم‌گاه ششمین و واپسین چهره از گهنب...

امروز آذر ایزد نهم آبان‌ماه زرتشتی، سوم آبان‌ماه خورشیدی

امروز آذر ایزد از ماه آبان سال 3758 زرتشتی، شنبه سوم آبان‌ماه 1399 خورشیدی، 24 اکتبر 2020 میلادی در چنین روزی، سوم آب...

بارگذاری نوشتار بیشتر