لوگو امرداد
نشست دوم گردش 44 انجمن زرتشتیان تهران

پیش‌نویس طرح تشکیل اولیه کمیسیون‌ها

دومین نشست گردش 44 انجمن زرتشتیان تهران با دستور جلسه‌ی طرح تشکیل اولیه‌ی کمیسیون‌ها و کارگروه برنامه‌ریزی و بودجه برگزار شد.
در گردش 44 انجمن زرتشتیان تهران 8 کمیسیون بنابر وظایف تعریف شده، فعالیت می‌کنند. کمیسیون آموزش، اشتغال و جوانان که پیش از این در کمیسیون دینی، فرهنگی و ورزشی نهادینه شده بود از این کمیسون جدا شد و کمیسیون مستقل را تشکیل داد. کمیسیون هشتم برنامه‌ریزی و بودجه پس از طراحی ساختار و کار کارشناسی، در این گردش به عنوان کمیسیون هشتم به فعالیت می‌پردازد. وظیفه و مسوولیت کمیسیون برنامه‌ریزی و بودجه، تعیین چشم‌اندار، ارزش‌های بنیادین و ماموریت انجمن، برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت، بلند مدت و پایش این برنامه‌ها است.
افشین نمیرانیان در جایگاه فرنشین انجمن زرتشتیان تهران پیش از پرداختن به انتخابات کمیسیون‌ها، از مواردآیین‌نامه‌ای گفت: فرنشین وظایفی دارد که یکی از وظایف مشخص او ریاست جلسه‌ی هیات‌مدیره است و برای این که شرمنده‌ی قانون و دیگران نشود باید قانون و نظم هیات‌مدیره را رعایت کند. در گردش پیش آیین‌نامه‌ای تنظیم کردیم که هنوز برقرار است ولی به دلایلی بعضی از موارد آن باید اصلاح شود که امیدواریم در مدت دو تا سه هفته آینده آیین‌نامه‌ی جدید داخلی انجمن زرتشتیان تهران را به هیات‌مدیره ارایه دهیم و تصویب کنیم که براساس آن قواعد، جلسه‌های هیات‌مدیره تشکیل شود. مواردی که در گذشته بوده و در آیین‌نامه‌ی آینده نیز هست را تکرار می‌کنم که اجرا کردن آن قانونمندی نشست و اصول اولیه‌ی مدیریت جلسه را دربر دارد.
وی در ادامه‌ی سخنانش، کوتاه و مطابق با موضوع سخن گفتن همراه با گرفتن وقت را یادآوری کرد. همچنین حفظ احترام یک‌دیگر و این که نشست هیات‌مدیره جایی برای تصمیم‌گیری است، با گفت‌وگوی خارج از دستور نباید وقت را از دست داد، از دیگر نکته‌هایی بود که فرنشین انجمن به آن اشاره کرد.
نظام تصمیم‌سازی در هیات‌مدیره نظام کمیسیونی است. کارها به کمیسیون‌های مختلف اِفراز می‌شود و کمیسیون‌ها تصمیم‌سازی می‌کنند درباره‌ی همه‌ی موضوع‌ها نمی‌توان در نشست هیات‌مدیره مفصل به گفت‌وگو پرداخت. در همین راستا کمیسیون‌ها تخصصی تشکیل می‌شوند، تصمیم‌سازی می‌کنند و پیشنهادها در هیات‌مدیره مطرح و بررسی شده و تصویب می‌شوند.
نمیرانیان با گفتن سخنان بالا از تصمیمی که در هیات‌رییسه گرفته شده خبر داد و گفت: ایده‌ی اصلی این طرح این است که همان کمیسیون‌های شش‌گانه‌ی گردش 43 برقرار باشد. این به آن معنی نیست که در این گردش راه را به همان گونه ادامه می‌دهیم، در هر زمانی که به نتیجه رسیدیم که ساختار کمیسیون‌هایی که از گردش 43 به این دوره به ارث رسیده به اندازه کافی بازدهی ندارد و می‌تواند بهتر شود، ساختار را عوض می‌کنیم. در حال حاضر برای این که وقفه‌ای پیش نیاید و وارد تصمیم‌گیری درازمدت تغییر در ساختار و طراحی جدید نشویم، پیشنهاد این است که همان کمیسیون‌های شش‌گانه‌ با همان اختیارات و مسوولیت‌ها و ظایف تکرار شوند و اعضای انجمن در همان کمیسیون‌ها شکل بگیرند.
وی در ادامه به چند تغییری که نسبت به دوره پیش ایجاد شده است اشاره کرد: دوره‌ی پیش تاکید شد که هر کدام از اعضا در یک کمیسیون شرکت کند، این قید را حذف می‌کنیم. دیگر این که در دوره‌ی پیش تصمیم بر این بود که چهار کمیسیون سه نفره، یک کمیسیون چهار نفره و یک کمیسیون پنج نفره تشکیل شود که این شرط را نیز برمی‌داریم. البته پیشنهادی در این میان است که هر تعداد عضو از اعضای هیات‌مدیره می‌توانند در کمیسیون‌ها شرکت کنند، که هیات‌رییسه بر روی این تصمیم به خرد جمعی نرسید.
افشین نمیرانیان، در تعداد اعضای کمیسیون‌ها بر این باور است که شمار اعضا اگر از یک اندازه‌ای بیشتر شود در تشکیل نشست‌های کمیسیون اشکال پیش می‌آید و با شمار 5 یا 6 عضو در هر کمیسیون موافق است.
وی در ادامه گفت: بر طبق نیازی که از گردش پیش دیده می‌شد، در کوتاه مدت ظرف یک یا دو هفته‎ی آینده مشخصات کمیسیون هفتم را در هیات‌مدیره مطرح کنند. در این جلسه کارگروهی برای تاسسیس کمیسیون برنامه‌ریزی و بودجه  از میان اعضای داوطلب هیات‌مدیره و با رای هیات‌مدیره انتخاب شود. این کارگروه موظف است ظرف حداکثر دو هفته طرح خود را در جهت تشکیل کمیسیون برنامه‌ریزی و بودجه به دبیر انجمن ارایه دهد.

خزانه‌دار جدا از کمیسیون مالی

فرانک زنده‌نوش خزانه‌دار انجمن زرتشتیان تهران، مخالف حضور خزانه‌دار در کمیسیون مالی است وی خزانه‌دار را کنترل کننده‌ی مالی و بودجه دانست. وظیفه‌ی خزانه‌دار امضای چک است و جوه و همه‌ی مدارک مالی را در اختیار دارد طبق وظایف تعریف شده، کمیسیون مالی، تصمیم گیرنده برای تایید درخواست‌های پرداخت به خزانه‌دار است. پس کمیسیون مالی درخواست‌های دیگر کمیسیون‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد. کفایت موضوع را بررسی کرده و نظارت بر ثبت هم انجام می‌دهد. در این صورت اگر خزانه‌دار که عضو کمیسیون مالی باشد پرداخت پردازش و چگونگی ثبت را انجام دهد در صورتی که کمیسیون مالی ناظر بر خزانه‌دار است، چه کسی می‌تواند خزانه‌دار را کنترل کند.
وی در ادامه گفت: اجازه دهید ساختار مالی را درست کنیم که دستور دهنده، امضا کننده و پردازش کننده از یکدیگر جدا باشد. اما این مخالف با تعامل نیست. وظیفه‌ی این سه کار را که از نظر کنترل‌های داخلی شناخته نشده است و در سیستم‌های کاری آن را نمی‌پذیرند از خزانه‌دار نخواهید. این تفسیر غلط از وظیفه‌ی خزانه‌دار است و عدم شفافیت‌ها را بوجود می‌آورد.
شاه‌بهرام سیروسی با حضور خزانه‌دار در کمیسیون مالی موافق است وی در این باره گفت: اگر در هیات‌مدیره مصوبه‌ای انجام و در کمیسیون مالی آن مصوبه تایید شد، شاید خزانه‌دار به علت عدم بودجه پرداخت نکند. پس باید خزانه‌دار در کمیسیون مالی حضور داشته باشد تا اطلاعات مالی را در اختیار قرار بدهد.
فرانک زنده‌نوش در پاسخ گفت: گزارش مالی باید در اختیار هر یک از اعضای هیات‌مدیره قرار بگیرد و فقط خاص کمیسیون مالی نیست. هر یک از کمیسیون‌ها باید بدانند انجمن چقدر موجودی و چقدر تعهد مالی دارد. از امور مالی می‌خواهم که گزارش مالی را در اختیار هر کدام از اعضای هیات‌مدیره قرار دهد. هر یک از کمیسیون‌ها باید از وضعیت نقدینگی، بدهی‌ها، نوبت پرداختی‌ها، تعهد مالی، خبر داشته باشد. کمیسیون مالی صرفا مدارک را بررسی می‌کند و خزانه‌دار زمانی که مدارک استاندارد نباشد، می‌تواند آن را رد ‌کند.

آیین‌نامه تشکیل کمیسیون‌ها پیشنهادی گردش 44 انجمن زرتشتیان تهران

1- هر کمیسیون می‌بایست تنها در حوزه‌ی تکالیف و وظایف خود به فعالیت و ارایه‌ی پیشنهاد و طرح بپردازد.
2- هر یک از اعضای هیات مدیره‌ی انجمن بایستی حداقل در یک کمیسیون عضو باشد. اعضای هیات مدیره در هر کمیسیون، اعضای پیوسته نامیده می‌شوند. تعداد اعضای پیوسته هر کمیسیون حداقل 3 تن است و حداقل اعضا جهت رسمیت جلسات کمیسیون‌ها توسط اعضای کمیسیون در قالب آیین‌نامه‌ی داخلی آن تعیین می‌شود.
تبصره 1: فرنشین انجمن بایستی عضو کمیسیون موقوفات باشد.
تبصره 2: شرکت هر یک از اعضای هیات مدیره‌ی انجمن در سایر کمیسیون‌ها بدون حق رای آزاد است.
3-هر کمیسیون می‌تواند چند عضو از بین همکیشان علاقمند و خبره به عنوان عضو وابسته بدون حق رای انتخاب کند. اعضای وابسته با انتخاب کمیسیون و معرفی در هیات مدیره برای مدت معین اعلام می‌شوند.
4- فرنشین کمیسیون با رای و از بین اعضای پیوسته‌ی همان کمیسیون انتخاب و حکم فرنشینی وی از سوی فرنشین انجمن زرتشتیان تهران ابلاغ می‌شود. همچنین دبیر هر کمیسیون با رای و از بین اعضای پیوسته انتخاب می‌شود.‌‌
تبصره 3: هر عضو هیات مدیره تنها می‌تواند در یک کمیسیون سمت داشته باشد.
تبصره 4: هموندان هیأت رییسه نمی‌توانند در کمیسیون‌ها سمت داشته باشند.

کمیسیون‌های موضوع این آیین‌نامه تا زمان تصویب طرح نوین تشکیل کمیسیون‌های انجمن در گردش 44 معتبرند. کمیسیون برنامه‌ریزی و بودجه می‌بایست ظرف حداکثر 6 ماه بعد از تشکیل، نسبت به ارایه‌ی طرح نوین تشکیل کمیسیون‌های انجمن گردش 44 به دبیر انجمن اقدام نماید.

در راستای استفاده از ظرفیت بند 35 اساسنامه، انجمن زرتشتیان تهران به منظور انجام امور انجمن کمیسیون‌های هفت‌گانه‌ی زیر تا زمان ارایه‌ی یک طرح برای ساختار نوین کمیسیون‌ها همانند گردش 43 انجام وظیفه می‎‌کند.

نام کمیسیون خلاصه‌ی وظایف و تکالیف هموندان
موقوفات
 • نظارت بر اجرای نیت‌نامه‌ها و پیگیری امور حقوقی موقوفات و مستغلات انجمن.
 • مدیریت اجاره‌ی تمامی موقوفات و مستغلات انجمن.
 • پیشنهاد فروش مستغلات انجمن به هیات‌مدیره.
 افشین نمیرانیان، کورش ساسانی، مهران تیراندازیان، شاه‌بهرام سیروسی، خدامراد مزداپور، ساسان نیکنام

 

ساختمان
 • برنامه‌ریزی و مدیریت ساخت‌وسازها، بازسازی‌ها و تعمیرات تمامی اماکن تحت مالکیت انجمن.
خدامراد مزدا‌پور، رستم مزدیسنی، بهمن تیمساری، فرشاد فرهی‌فر
مالی
 • بررسی، تایید و انجام تعهدات مالی انجمن.
 • تهیه و تنظیم گزارش‌های مالی انجمن و برگزاری مجمع عادی سالیانه‌ی انجمن.
 • کنترل هزینه‌های انجمن در برابر هزینه‌های برنامه‌ریزی شده جهت گزارش به هیات‌مدیره.
جمشید دارابیان، رستم مزدیسنی، شاه‌بهرام سیروسی
امور اجتماعی و روابط عمومی
 • امور مربوط به افراد زرتشتی (مددکاری اجتماعی، احوال شخصیه، کارت شناسایی، کاربانک و …).
 • مدیریت اخبار و اطلاع‌رسانی ( تارنما، سامانه‌ی پیامک، تابلوهای اعلانات).
 • مدیریت فرآیند دریافت گزارش‌ها، انتقادها و پیشنهادها و برگزاری جلسات رودررو با همکیشان برای‌ گفت‌وگو.
 • همکاری و ارتباط با ارگان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی و نیز سایر نهادهای زرتشتی تهران و کشور.
 • برگزاری مجامع عادی و سالیانه و تشویق همکیشان به همکاری و مشارکت در برنامه‌ها، کارگروه‌ها و فعالیت‌های انجمن.
 • مدیریت انجام برنامه‎های رسمی سالیانه (ارتحال امام، دهه‌ی فجر، هفته‌ی نیروی انتظامی و …)
 • تجلیل از خیراندیشان، نیکوکاران، خدمت‌گزاران و اشخاص صاحب‌نام جامعه‌ی زرتشتی.
فرانک زنده‌نوش، رامین خسروی، فرامرز کشاورزی، مهردخت شهریاری، میترا نمیرانیان، سیما بزرگ‌چمی
خدمات
 • مدیریت، سیاست‌گذاری و نظارت بر عملکرد و امور اداری و اجرایی بخشی از مجموعه‌ی خدماتی انجمن شامل: دبیرخانه، شاه‌ورهرام‌ایزد، سازمان پذیرایی، مجموعه‌ی مارکار تهران‌پارس، قصرفیروزه، سرای سالمندان، خوابگاه دانشجویان پسر و خوابگاه دختران، درمانگاه یگانگی، پذیرشگاه پارسایی، پردیس مارکار یزد و باغ اوسون.
 • سیاست‌گذاری و مدیریت امور نیروی انسانی انجمن اعم از استخدام، اخراج، آموزش و ارزیابی و تدوین نظام پرداخت، پاداش و تنبیه، برقراری نظام مستندسازی و نظم اداری در انجمن.
 • مدیریت انجام مراسم جشن فروردینگان و سالروز درگذشت اشوزرتشت.
 • مدیریت سرویس مدارس زرتشتی و چاپ و توزیع تقویم.
رستم خرمدین، مهران تیراندازیان، بابک شهریاری، مهردخت شهریاری و فیروزه ماوندادی، ساسان نیکنام
دینی، فرهنگی، ورزشی
 • مدیریت، سیاست‌گذاری  نظارت بر عملکرد و امور اداری و اجرایی بخشی از مجموعه‌ی خدماتی انجمن شامل: آدریان تهران، آدریان بزرگ، خانه‌ی فرهنگ و هنر زرتشتیان، کتابخانه‌ی یگانگی و مهدکودک پرورش.
 • همکاری با مسوولان و انجام وظایف انجمن در قبال مسایل آموزشی مدارس شش‌گانه‌ی زرتشتی وابسته به انجمن.
 • انجام تمامی فعالیت‌های فرهنگی و دینی (جشن‌های سده، مهرگان، زایش اشوزرتشت و سایر جشن‌ها و برنامه‌های ملی و دینی)
 • پشتیبانی و نظارت بر طرح‌ها و فعالیت‌های فرهنگی، دینی، ورزشی و هنری گروه‌ها و افراد همکیش.
سیما بزرگ‌چمی، فرشاد فرهی‌فر، میترا نمیرانیان
آموزش، اشتغال و جوانان
 • اعلام می‌شود
فرامرز کشاورزی، خدامراد مزداپور، کامبیز میزانیان، رامین خسروی، فرهاد کشاورزی
کارگروه پنج نفره، برنامه‌ریزی و بودجه
 • تعیین چشم‌انداز، ارزش‌های بنیادین و ماموریت انجمن،
 • برنامه‌ریزی کوتاه مدت، دراز مدت و بلند مدت و پایش این برنامه‌ها
 • ظرف حداکثر دو هفته طرح خود را جهت کمیسیون مربو به دبیرخانه‌ی انجمن زرتشتیان تهران ارایه دهند
فرانک زنده‌نوش، کامبیز میزانیان، رامین خسروی، شاه‌بهرام سیروسی و خدامراد مزداپور

* فرنشین انجمن از هیات مدیره خواست تا هفته‌ی آینده نخستین نشست کمیسیون‌ها را برگزار کنند و روز نشست هفتگی هر یک از کمیسیون‌ها را اعلام کنند.

گفت‌وگوهای پایانی نشست دوم 

نخستین مصوبه‌ی مالی در دومین نشست گردش 44  انجمن زرتشتیان تهران

با پیشنهاد جمشید دارابیان، هموند گردش 44 انجمن زرتشتیان تهران و هموند کمیسیون خدمات گردش 43، به روال دوره‌ی پیش به مناسبت جشن اسفندگان در راستای سپاسداری از بانوانی که در ازای خدمت از انجمن حقوق می‌گیرند، پیش‌کش کارت هدیه مصوب شد.

گزارش از دوره‌ی فترت (آغاز از 4 آبان‌ماه تا 10 بهمن‌ماه)

افشین نمیرانیان، هموند هیات‌رییسه‌ی گردش 43 انجمن زرتشتیان تهران، در این گزارش به آگاهی رساند: به دلیل این که زمان برگزاری نشست گردش 44 مشخص نبود، هیات‌رییسه مجبور به انجام تعهداتی خارج از وظایف روزمره شد:

_ افزایش 10 درصد هزینه‌ی تالار پذیرایی خسروی برای جلوگیری از ضرر و زیان

_ سفارش سالنمای 1398 خورشیدی که در شمار و کیفیت کاغذ تغییراتی انجام شده است. (1000 جیبی و 3000 دیواری با کاغذ 80 گرمی)

_ اختصاص 30 تا 40 میلیون ریال برای برگزاری مهمانی لاله‌ها در دهه فجر به میزبانی انجمن زرتشتیان

_ پرداخت عیدی به مستمری‌بگیرهای انجمن زرتشتیان تهران

کورش ساسانی، هموند گردش 43 و 44 انجمن زرتشتیان تهران، با سپاسداری از میزبانی انجمن زرتشتاین قاسم‌‌آباد یزد، گزارش از سیستم اتوماسیون کارگروه وقف با مرکزیت دبیرخانه‌ی انجمن زرتشتیان کرمان مطرح شده در گردهمایی انجمن‌ها و نهادهای زرتشتیتی سراسر کشور را ارایه داد.

سخنان پیش از دستور نشست

نشست دوم گردش 44 انجمن زرتشتیان تهران با سخنان فرنشین آغاز شد

افشین نمیرانیان، فرنشین گردش 44 انجمن زرتشتیان تهران در آغاز نشست زمانی را به سپاسداری از هیات‌مدیره‌ی گردش 43 انجمن زرتشتیان تهران و یاد‌آوری چند نکته اختصاص داد. وی گفت: فعالیت در انجمن و خدمت به جامعه مانند دو امدادی است، امیدوارم ما هم توانایی داشته باشیم و سه سال دیگر، بتوانیم این دوره را با سربلندی به گردش 45 بسپاریم. از همه‌ی اعضای هیات‌مدیره‌ی گردش 43 تشکر می‌کنم. سعی کردند، زحمت کشیدند تا وظایفی که برعهده داشتند انجام دهند همچنین هیات رییسه گردش 43 که علاوه بر سه سال در دوره فترت هم خدمت کردند. از فرزاد دهنوی‌زاده، دبیر گردش 43 و جمشید گشتاسبی، خزانه‌دار گردش 43 که تا تغییرات و تحولات به طور رسمی در روزنامه‌های رسمی ثبت نشده وی باید چک‌ها را امضا کند، تشکر می‌کنم. از همه ویژه‌تر وظیفه دارم به نمایندگی از خودم از جمع و از جامعه زرتشتی از دکتر خسرویانی که یک دهه رییس انجمن بوده تشکر کنم. کسانی که با وی همکار بودند می‌دانند که وی ویژگی‌های خوبی دارد. دکتر خسرویانی، بسیار انسان پاکدست، مسوولیت‌پذیر، استوا، محکم و به اصولی که باور دارد، پایبند است. وظیفه دارم از طرف هیات مدیره از وی تشکر کنم.
افشین نمیرانیان در ادامه‌، نکته‌ی دیگری را که از وی خواسته شده بود تا در نشست انجمن زرتشتیان تهران اعلام شود را بازگو کرد: هفته‌ی گذشته با هماهنگی با دکتر موبد اردشیر خورشیدیان، فرنشین انجمن موبدان و با اعلام وی به دبیرخانه، برنامه‌ریزی شده بود که حتما موبد مهربان فیروزگری آیین سوگند را انجام دهد، ولی مشکلی پیش‌بینی نشده و ناگهانی برای همسر موبد فیروزگری پیش آمد که با تماسی که گرفتند اظهار تاسف کردند که نمی‌توانند در آیین شرکت کنند و موبدیار فرزاد لهراسب عهده‌دار آیین شد و هیچ عدم هماهنگی اتفاق نیفتاده است.

فرنشین گردش 44 انجمن زرتشتیان تهران در بخشی از سخنانش گفت: امیدوارم این گردش کارآمد باشد و همگی در پایان سربلند و خرسند باشیم. آدم‌های مختلف از جوانب مختلف ارزیابی می‌کنند. پیش نیاز هر موفقیت همدلی و همراهی است. برای یکدیگر نیکی بخواهیم، اختلاف نظر همیشه وجود دارد. در سوگند‌نامه بهترین جملات نوشته شده است، هر از گاهی دوباره بخوانیم. خیرخواه جامعه باشیم و کاری کنیم که جماعت بیشتر با انجمن همکاری کند. درخواست می‌کنم، مردم بیشتر همدلی و همراهی و همازروی با انجمن داشته باشند.

وی در بخشی دیگر از سخنانش گفت: جای اسفندیار خسروی سبز، وی با نهایت فروتنی و محبت که از شخص بزرگی مانند ایشان انتظار می‌رفت، تماس گرفته و راهنمایی‌هایی را بیان کرد.
نمیرانیان با سپاسداری از کسانی که شادباش گفتند اظهار امیدواری کرد تا بتواند وظایف محوله را به شایستگی انجام دهد.
وی در ادامه گفت: آخرین نکته درباره‌ی سه‌شنبه است که انتخابات هیات رییسه انجام شد. تشکر از تک تک کسانی که تبریک گفتند امیدوارم در جایگاه فرنشینی انجمن بتوانم انجام وظیفه کنم.
همچنین افزود: انتخابات نوعی بازی است که قواعد خودش را دارد. باید آن را بپذیریم. وقتی در خانواده‌ی خود هستیم، خواسته یا نخواسته مشکلی پیش می‌آید. ما خانواده‌ایم، احساساتی نیز می‌شویم دلخوری پیش می‌آید که چرا این اتفاقات افتاده است. از طرفی خود من هم در یکی از رای‌ها کاری کردم که این ناراحتی وجدان را می‌کشم. درسته قاعده بازی است، زرتشتی هستیم و با اخلاق بزرگ شدیم. این احساس را شاید خیلی از ما داشته باشیم به هر حال این اتفاق افتاده است. با تجربه‌ای که دارم از همه خواهش می‌کنم هر چه سریعتر آن شب را فراموش کنید. دوره‌ی پیش به یاد داشتن شب انتخابات چند ماه انرژی را از انجمن گرفت و هر از گاهی با اختلاف سلیقه‌هایی که در انتخابات پیش آمد خودش را نشان می‌داد و کار را عقب می‌انداخت. خواهش می‌کنم شب انتخابات را کاملا فراموش کنیم و با یکدیگر هیات‌مدیره‌‌ای همدل و هم‌رای را پیش ببریم.

سخنران بعدی خدامراد مزداپور، فرنشین سنی نشست نخست

خدامراد مزداپور با سپاسداری از هیات‌مدیره که وی را در جایگاه فرنشینی سنی انتخاب کرده‌اند، دو نکته را درباره‌ی شیوه‌ی انتخابات هیات‌رییسه بیان کرد: این سخنان من ادامه‌ی کار مدیریت سنی هفته گذشته است که با گفتن این نکته‌ها وظیفه‌ای که به من محول شده بود به پایان می‌رسد.
وی ادامه داد: به نظر من جلسه‌ی انتخابات خوب برگزار شد، ولی دو مساله پیش آمد. یکی از آن‌ها درباره‌ی شیوه‌ی انتخابات بود. پیش از این شخصی که حداکثر رای را می‌آورد، گزینش می‌شد. ولی در این انتخابات برپایه‌ی اساسنامه نصف به علاوه یک برای گزینش هیات‌رییسه انجام شد که منطقی و مورد قبول همه بود و من هم به عنوان مدیر نشست موافق هستم.
مزداپور در ادامه به نکته‌ی دوم، درباره‌ی علنی یا غیرعلنی بودن نشست انتخابات هیات‌رییسه اشاره کرد:  نکته دیگر قرار بود که دیگران(غیر از هموندان انجمن) در این نشست شرکت نکنند ولی به نظر من می‌بایست شرکت می‌کردند زیرا دِینی است که مدیون گذشته‌ها و بدهکار به آیندگان هستم. من معتقدم انتخابات نیاز به آیین‌نامه دارد که تسری به آینده‌ها پیدا کند و فقط مختص این گردش نباشد. ما نمی‌توانیم برای چنین آیین‌نامه‌ای، اساسنامه را تغییر دهیم. نشست‌هایی در مجمع پایه‌گذاری کنیم که هر سال یا هر دوسال یا هر گردشی در مجمع آیین‌نامه‌ها را مطرح کنیم که ملزم به اساسنامه شود و در دستور کار مجمع قرار بگیرد همانطور که خانم زنده‌نوش هم اولین بار مطرح کرد. من کاری انجام دادم که خلاف عرف بوده است، این را باید تصحیح کرد که برای آینده نیز ادامه داشته باشد.

فرامرز کشاورزی در تایید مدیریت سنی نشست نخست

فرامرز کشاورزی، هموند هیات‌مدیره‌ی گردش 44 انجمن زرتشتیان تهران، در تایید مدیریت نشست انتخابات هیات‌رییسه گفت: مزداپور بسیار خوب مدیریت کرد. به عنوان یک متخصص استاندارد بسیار خوب انجام شد. در صورت نبود آیین‌نامه ما عرف نداریم عرف ملغی شده است ما بر اساس نوشته‌ها و استانداردها حتی اگر اشتباه باشد، عمل می‌کنیم نه براساس گویش‌‌ها و گفته‌های فضای مجازی.

سخنان بازرسان پیش از دستور نشست

 فرشاد خورشیدیان، بازرس انجمن زرتشتیان تهران در آغاز به هیات‌مدیره، چهره‌های جدید و هیات‌رییسه‌ی گردش 44 شادباش گفت و ادامه داد: همگی خارج از این فضا هر یک سیستم کاری، حقیقی و یا حقوقی شخصی داریم. زمانی که با کمک و رای مردم به انجمن وارد شدیم. هر کدام با هدف و پیش زمینه‌ی فکری آمده‌ایم . من به غیر از وظایف بازرسی که مهم است، به هدف برقراری ارتباط میان جامعه و انجمن این وظیفه را به عهده گرفتم. این ارتباط و اعتماد نسبت به انجمن از گردش پیش کم رنگ شده است. من خواستم به عنوان بازرس در انجمن خدمت کنم چون بازرس نقش شفاف‌سازی را دارد و ارتباط بین مردم  و انجمن را بهتر می‌کند.
وی افزود:من نیز موافق با خانم زنده‌نوش انجمن را «ان جی او» می‌دانم ولی، اعضای این شرکت یعنی زرتشتیان تهران در این شرکت ذی‌نفع هستند و تصمیم گیری‌ها اشتباه و یا درست، باعث سود و زیان جامعه می‌شود. ما بازرسان و هیات مدیره در مقابل یکدیگر نیستیم، کنار هم هستیم. امیدوارم در این گردش مسایلی که نیاز به شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی کاملتر دارد با همازوری یکدیگر رسیدگی کنیم و به اتفاق به نتیجه برسیم.

 فربد فرهی یزدی، بازرس انجمن زرتشتیان تهران، دیگر سخنران پیش از دستور بود. وی با گفتن شادباش به هیات‌مدیره‌ی گردش 44 و این که در دور جدید افرادی منظم‌تر و پرانرژی‌تری هستند ادامه داد: در در این مدت 7 / 8 سال مدیریت در اختیار یک تن بوده و با سیستمی هم که وجود داشته اطلاعات بیشتر دست همان شخص بوده است. در این مدت اتفاق‌هایی افتاده که من شخصا در جریان و متوجه‌ی آن نیستم. بنا به گفته‌ی خانم زنده‌نوش امکان این که متوجه بشوم هم نیست چون دانش آن را ندارم. ولی آنچه که به یاد دارم در یک دوره‌ای بازرسان تقاضا و پیشنهاد حسابرسی کردند.
وی در ادامه گفت: در این دوران فترت، بدون نظر کمیسیون معاملات، فروشی انجام شد (افشین نمیرانیان درستی این مطلب را تایید نکرد و گفت در دوره‌ی فترت نبوده است. فرهی‌ نبود بازرس در نشست معامله را یادآور شد). فرهی افزود: ما درخواست حسابرسی داخلی از طریق شخص ثالث، حسابرس قسم خورده برای اطلاع هیات‌مدیره را داریم و در اولین جلسه‌ی هیات مدیره این مورد را رای‌گیری کنید. انتظار ما این است که همه موارد درست باشد مگر اشتباهی که قابل رفع است. این شفاف‌سازی برای بازرسان و هیات مدیره‌ی این گردش انجام شود و با راه روشن ادامه دهیم.

افشین نمیرانیان از پیشنهاد بازرس سپاسداری کرد و گفت: من مطمین هستم در یکی از جلسه‌‌های آتی در این باره صحبت می‌کنیم، ولی باید سود و زیان این پیشنهاد را بررسی کرد. الان دستور جلسه داریم و در مدت یک یا دو هفته‌ی دیگر مطرح می‌کنیم.

نشست دوم گردش 44 انجمن زرتشتیان تهران با باشندگی همه‌ی هموندان دوشنبه 29 بهمن‌ماه 1397 خورشیدی از ساعت 19 در تالار همایش انجمن آغاز شد و نزدیک به سه ساعت گفت‌وگو ادامه داشت. فرامرز پوررستمی، بیژن نوشیروانی، مهران هرمزدیاران، فهیم فرهادی، فرهاد کاویانی، از کنشگران مردمی در این نشست باشنده بودند.

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

یک پاسخ

 1. با درود بر تمام همکیشان و هموندان گرامی انجمن زرتشتیان تهران وارزوی گردشی همچون گردشهای اولیه انجمن .وبا تشکر ویژه از بازرس محترم انجمن جناب اقای فربد فرهی که آرزو ودرخواست حداکثرافراد جامعه را در خصوص حسابرسی بیان نمودند.امیدواریم که به جد پی گیر این موضوع بوده وفرنشین محترم در این خصوص همکاری لازم را داشته و مطمئن باشند حسابرسی جز شفاف سازی هیچ زیانی در بر نخواهد داشت.واما جناب اقای نمیرانیان همانطور که شما از همه خواهش نمودید که شب انتخابات را فراموش کنند حقیر هم از شما خواهش میکنم دوره پیش را فراموش کنید و در جهت منافع جامعه گام بردارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1403-02-31