لوگو امرداد

آتش بام

زرتشتیان قاسم‌آباد یزد برپایه‌ی آیین کهن به یادگار از نیاکان با روشن کردن آتش بر روی ‌بام‌ خانه‌هایشان آیین «تش بوم» ...

نوشته موبد هومن فروهری

آنچه در این نوشته می‌نویسم آن است که در اندیشه نیاکانم در کرمان و پرسش از بزرگان و مو سفیدان هازمان زرتشتی بوده است و...

زمان آتش پشت‌بام کردن امسال ما زرتشتیان، نیز همانند هرسال دیگر، گاه اشهن روز وهیشتواش گاه گاتا بیو، 3758 دینی گاه‌شما...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد