لوگو امرداد

بنیادهای فرهنگی

بنیادهای فرهنگی نگاهبانان میراث ایران (8)

از دیگر نهاد و انجمن‌های کوشا و اثرگذار که شایسته‌ی یادآوری است «انجمن دوستداران شاهنامه (اشا)» در استان البرز است. ...

بنیادهای فرهنگی نگاهبانان میراث ایران (7)

«باشگاه شاهنامه‌پژوهان» را کوروش جوادی در سال 1390 خورشیدی بنیاد گذارد. این باشگاه، نهادی مردمی و مستقل است که در زمی...

بنیادهای فرهنگی نگاهبانان میراث ایران (4)

شناخت شاهنامه و بنیان‌های فکری آن، کار پُردامنه‌ای است که بخشی از کوشش‌های «موسسه‌ی فرهنگی بزرگمهر حکیم» را دربرمی‌گی...

بنیادهای فرهنگی؛ نگاهبانان میراث ایران (3)

در نیمه‌ی دوم شهریورماه 1380 خورشیدی «انجمن فرهنگی افراز» کوشش‌های فرهنگی خود را آغاز کرد و یکسال پس از آن اعتبارنامه...

بنیادهای فرهنگی نگاهبانان میراث ایران (2)

بنیاد فرهود، از بنیادهای کوشش‌گر و اثرگذاری است که سالیان بسیاری‌ست در انجام همایش‌ها و نشست‌های فرهنگی و تاریخی، پیش...

بنیادهای فرهنگی؛ نگاهبانان میراث ایران (1)

انجمن دوستداران میراث فرهنگی- تاریانا خوزستان، نخستین گام‌های اثرگذار خود را با بنیادگذاری این انجمن در سال 1385 خورش...

بارگذاری نوشتار بیشتر