لوگو امرداد

درختکاری

امروز 12 اسفندماه با همازوری همکیشان و هموندان انجمن زرتشتیان اله‌آباد درختکاری در محوطه دخمه انجام شد. به گزارش انجم...

هفتمین آیین درختکاری امرداد برگزار شد

هفتمین آیین درختکاری امرداد به یادبود درگذشتگان  پس از چند سال درنگ، به شوند فراگیری ویروس کرونا، یکم اسفندماه 1401 خ...

هفتمین آیین درختکاری امرداد برگزار شد

هفتمین آیین درختکاری امرداد به یادبود درگذشتگان پس از چند سال درنگ، به شوند فراگیری ویروس کرونا، یکم اسفندماه 1401 خو...

هفتمین آیین درختکاری امرداد برگزار شد

هفتمین آیین درختکاری امرداد به یادبود درگذشتگان و با آرزوی تندرستی برای نیکان و وهان، پس از چند سال درنگ، به شوند فرا...

هفتمین آیین درختکاری امرداد برگزار شد

هفتمین آیین درختکاری امرداد با آرزوی تندرستی برای نیکان و وهان و به یادبود درگذشتگان، امردادروز از اسفندماه (یکم اسفن...

در امردادروز از اسفندماه

هفتمین آیین درختکاری امرداد به یادبود درگذشتگان و با آرزوی تندرستی برای نیکان و وهان، پس از چند سال درنگ، به شوند فرا...

به پیشنهاد کارشناس فضای سبز شهرداری

هفتمین آیین درختکاری امرداد به یادبود درگذشتگان که پس از دو سال درنگ، به شوند فراگیری ویروس کرونا، قرار بود اردیبهشت‌...

به یاد و پاسداشت درگذشتگان

هفتمین آیین درختکاری امرداد به یادبود درگذشتگان، پس از دو سال درنگ، به شوند فراگیری ویروس کرونا، اردیبهشت‌ماه 1401 بر...

گزارش تصویری از آیین درختکاری امرداد (2)

ششمین آیین درختکاری به یاد درگذشتگان و هماروانان، پنج‌شنبه پنجم اردیبهشت‌ماه 1398 خورشیدی با کاشت 45 درخت س...

گزارش تصویری از آیین درختکاری امرداد (1)

ششمین آیین درختکاری به یاد درگذشتگان و هماروانان، پنج‌شنبه پنجم اردیبهشت‌ماه 1398 خورشیدی با کاشت 45 درخت س...

بارگذاری نوشتار بیشتر