لوگو امرداد

نمونه دولتی

این پست به روز می‌شود

تارنمای خبری امرداد دانش‌آموزان زرتشتی پذیرفته‌شده در آزمون هوش استعدادهای درخشان و دبستان نمونه دولتی را در سال تحصی...

آذین آزادبخش، دانش‌آموز زرتشتی در آزمون ورودی دبیرستان‌های دوره‌ی دوم نمونه دولتی پذیرفته شد. با اعلان نتایج آزمون ور...

ستاره معاونت، دانش‌آموز زرتشتی در آزمون ورودی دبیرستان‌های دوره‌ی دوم نمونه دولتی پذیرفته شد. با اعلان نتایج آزمون ور...

کیمیا بهزادی، دانش‌آموز زرتشتی، در آزمون ورودی دبیرستان‌های دوره‌ی دوم نمونه دولتی پذیرفته شد. با اعلان نتایج آزمون و...

درسا خسروی، دانش‌آموز زرتشتی، در آزمون ورودی دبیرستان‌های دوره‌ی دوم نمونه دولتی، پذیرفته شد. با اعلان نتایج آزمون ور...

این پست به روزرسانی می‌شود

تارنمای خبری امرداد دانش‌آموزان زرتشتی پذیرفته‌شده در آزمون هوش استعدادهای درخشان و دبستان نمونه دولتی را در سال تحصی...

بارگذاری نوشتار بیشتر