لوگو امرداد

کارگروه ورزش

کانون دانشجویان زرتشتی، دبیرخانه‌ی کارگروه ورزش، سی‌وسومین نشست کارگروه ورزش را به شوند همه‌گیری بیماری کووید-19 به ش...

سی و سومین نشست کارگروه ورزش، ۱۵ امردادماه در رویه‌ی اسکای‌روم کانون دانشجویان زرتشتی برگزار می‌شود. کانون دانشجویان ...

سی و دومین نشست کارگروه ورزش از سوی دبیرخانه‌ی کارگروه، کانون دانشجویان زرتشتی، به شوند همه‌گیری بیماری کرونا به شیوه...

21 اسفندماه ساعت 9 بامداد

کانون دانشجویان زرتشتی از برگزاری برخط سی‌و‌دومین نشست کارگروه ورزش با دستورجلسه‌ی تعیین شده در روز ۲۱ اسفندماه خبر د...

سی‌امین نشست کارگروه ورزش هفتم آذرماه در فضای اسکای‌روم برگزار می‌شود. پیرو آگاهی‌رسانی کانون دانشجویان زرتشتی، سی‌ام...

کانون دانشجویان زرتشتی آگاهی‌رسانی کرد

کانون دانشجویان زرتشتی، دبیرخانه کارگروه ورزش ، بیست و نهمین نشست کارگروه را به شوند همه‌گیری بیماری کرونا به‌ گونه‌ی...

آگاهی‌رسانی کانون دانشجویان زرتشتی

کانون دانشجویان زرتشتی نشانی پیوند با نشست بیست و نهم کارگروه ورزش در فضای اسکای‌روم را آگاهی‌رسانی کرد. بیست و نهمین...

اگاهی‌رسانی کانون دانشجویان زرتشتی

کانون دانشجویان زرتشتی، دبیرخانه‌ی کارگروه ورزش، بیست‌وهشتمین نشست هم‌اندیشی را مجازی در اسکای روم برگزار کرد. به گزا...

آگاهی‌رسانی کانون دانشجویان زرتشتی

کانون دانشجویان زرتشتی نشانی پیوند با نشست کارگروه ورزش در فضای اسکای‌روم را آگاهی‌رسانی کرد. بیست و هشتمین نشست کارگ...

آگاهی‌رسانی کانون دانشجویان زرتشتی

بیست‌وهفتمین نشست کارگروه ورزش با دستور نشست بازنگری و بحث درباره‌ی چارچوب کلی کارگروه ورزش برگزار می‌شود. پیرو آگاه...

بارگذاری نوشتار بیشتر