لوگو امرداد

فراخوان عضویت در شورای حل اختلاف زرتشتیان استان یزد

index 8بر پایه‌ی آگاهی‌رسانی انجمن‌های زرتشتیان یزد در راستای تکمیل هموندان شورای حل اختلاف زرتشتیان استان، از متقاضیان دارای شرایط تا 30 آبان‌ماه نام‌نویسی می‌شود.

پیرو جلسه هماهنگی روسای انجمن‌های زرتشتیان یزد با نماینده زرتشتیان در مجلس، دکتر اسفندیار اختیاری، که در تاریخ هفتم آبان‌ماه 1400 خورشیدی برگزار شد و بر پایه‌ی آگاهی‌رسانی انجمن‌های زرتشتیان یزد برای عضویت و تکمیل هموندان شورای حل اختلاف زرتشتیان در استان، همکیشان (بانوان و آقایان ) دارای شرایط زیر می‌توانند درخواست عضویت در شورای حل اختلاف را تا تاریخ ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۰ خورشیدی به روسای انجمن‌های زرتشتیان یزد تحویل دهند. پس از تایید صلاحیت توسط نهاد ذی‌ربط (قوه قضاییه) به گونه‌ی افتخاری در راستای همازوری با هازمان زرتشتیان به فعالیت خواهند پرداخت.

هموندان شورای حل اختلاف باید دارای شرایط زیر باشند:

۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۳- اعضای شورا باید متدین به دین خود باشند
۴- حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل
۵- عدم استفاده از مشروبات الکلی و عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان
۶- حداقل ۳۰ سال سن تمام
۷- کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از آن برای مشمولان
۸- حداقل مدرک کارشناسی
۹- متاهل بودن

 

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

2 پاسخ

 1. درود شرط داشتن مدرک کارشناسی تازه وارد شده یا از قدیم جزو شرایط احراز عضویت گردیده است ؟؟ سپاس

 2. فَرخوانی = دَعوَت
  فَراخوان = دَعوَت کُنَنده
  عُضویَّت = هَموَندی
  شورا : گویا ریشه یِ ایرانی- اوروپایی دارَد:
  هَمانَندی با jury دَر زَبانِ اِنگِلیسی
  شورا = رایاد : رای – آد
  رای = اَندیش ، سِگال
  -آد = پَسوَندِ نِشان دَهَنده یِ کارِ گُروهی
  حَل : شایَد ایرانی – اوروپایی باشَد :
  اِنگِلیسی : solve
  زَفانِشِ واتِ ه دَر پارسی ( زَبانِ هاتوم)
  زَبانِشِ واتِ س دَر اوروپایی- هِندی ( ساتوم) :
  هِند ~ سِند
  اَهورا ~ اَسورا ، آسورا
  هَل / هَلب / halb( حَل ) ~ solve
  هَم مینه هایِ دیگَر : گُشایِش ، گُشود
  اِختِلاف = ناسازِگاری ، ناسازی ، ناهَماهَنگی
  یَزدگان/ یَزدِگان : به جایِ اُستانِ یَزد وَلی شَهرِ یَزد
  مُتِقاضیان = دَرخواست کَنَندِگان ، دَرخواستاران ، دَرخواهَندِگان
  شَرایِط = پیش داراک ، پیش داشته ها ، پیش داشتار
  جَلَسه = نِشَست
  روءسا = فَرنِشینان
  دُکتُر = دَستور ، داختار
  مَجلِس = مَهِستان ، کَهِستان ، دادِستان،
  دادگُدارِستان ، دادنَهادِستان ، دادنَهِشگاه ، دادگُدارِشگاه
  تَکمیل = پُرانِش ، پُرگامِش ( پُرجامِش)
  آقایان = بانایان ، هَخایان
  تَحویل دادَن = واگُزاردَن ، واگُداردَن ، واسِپاردَن ، وادادَن ، واسِپار کَردَن ، واگَزار کَردَن ، واگُدار کَردَن ، واداد کَردَن
  تایید = پِیکَند ، پِی هاد ، پِی داد ، پِی ایستاند
  نَهاد : نَ – هاد = به پایین گُزاشتَن ( گُذاشتَن )
  پیشوَندِ پِی – نِشان دَهَنده یِ سَد دَر سَدیِ اَنجامِ کاری اَست ، مانَندِ :
  پِیراستَن ؛ با پیراستَن ~ بیراستَن ( بی – راستَن) هَمسان پِنداری نَشَوَد ، پِیوَستَن ، پِیوَند ، پِیگَشتَن ، پِیگَرد ، پِیگِرِفتَن ، پِیگَرد
  صَلاحیَّت = شایِستِگی ، شایَندی ، شایَندِگی
  تَوَسُّطِ = دَست سِتانیِ ، دَست گیرانیِ ، میانداریِ
  ذی رَبط ( پارسیِ اَرَبی شُده ) =ای/این/ دی رَپت ، رَپتیده ، وَسته ، وَندیده
  قُوّهء قَضائیّه ( پارسیِ اَرَبیده ) = گیواک کادیگان ، نیراک دادسِتانی / دادرِسانی / دادوَری/ داوَری
  فَعّالیَّت = کُنایی ، کُنِشگَری ، کُنَندِگی ، کَرداری
  فَعّال = کُنا ، کُنِشگَر ، کُنَنده ، کَردار
  تابِعیَّت = شَهروَندی
  جُمهوری = مَردُمشاهی
  اِلتِزام عَمَلی = ناگَزیریِ کاربُردی
  قانونِ اَساسی = دادپایه ، دادبُن ، پایداد، بُنداد
  مُتِدیِّن = دینمَند ، دینِشمَند ، دیندار ( دین واژه ای پارسی اَست)
  حُسنِ شُهرَت = نیک آوازِگی ، آوازه یِ نیک
  اَمانَت = پاک دَستی ، هومَنی ، آمَنی
  دیانَت = دینداری ، دینمَندی ، دینوَری ، دینوَندی ، دین بَندی
  صِحَتِ عَمَل = دُرُست کاری
  عَدَمِ اِستِفاده = ناکاربَری ، نابَهرِگی
  مَشروباتِ اَلِکُلی = نوشاکِ مُلی ، آشامیدَنی هایِ مِیسان/ مِگین / مِیگون
  عَدَمِ اِعتیاد = نامَروَستِگی ، ناپُربَستِگی
  مَوادِ مُخَدِّر = دُشداروها ، دُشرامَنده ها
  حَدِ اَقَل = دَستِ کَم ، کَمینه
  تَمام : پارسیِ اَرَبی شُده ( تَم – آم ~ هَم – آم)
  کارت = کاربَرگ ، بَرگیز
  خِدمَتِ وَظیفه ء عُمومی = گُماردِ فَریستِ هَمِگانی
  مُعافیَّت = بَخشودِگی ، چِشم پوشی
  مَشمولان = دَرشُماردِگان [ آنانی که شُمارِش شُده اَند وَ دَر دَفتری نامِ شان دَرگاشته ( ثَبت) شده اَست ]
  مَدرَک = دَرپوشه ، پایان نامه ، پانَک ، پانه
  پایان / پان هَمریشه با fin اِنگِلیسی : finish
  مُتاهِل = خانِواده مَند ، زَن وُ بَچه دار ، خانِوادوَند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1403-04-23