لوگو امرداد

درگذشتگان

ارستنام اروانو یزه میده

شادروان گلستان (منیژه) شاه بهرامی در سال ۱۳۱۰ در کرمان زاده شد. او در رشته‌ی ادبی دیپلم گرفت و همزمان به تدریس در پای...

ارستنام اروانو یزه میده

ایریستانوم اروانو یزه میده یا اشه اونام فروشی

گرامی خانواده گشتاسب‌پور پارسی با اندوه فراوان، درگذشت روانشاد دکتر ایرج گشتاسب‌پور پارسی، پور مهین‌بانو و مهربان را ...

ارستنام اروانو یزه میده

روانشاد میترا زابلی فرزند بهرام در تاریخ ۱۳۳۹/۳/۶ در تهران زاده شد. پس از پایان تحصیلات در رشته پرستاری در بیمارستان ...

ارستنام اروانو یزه میده

شادروان فیروزه نوش بلیوانی شریف‌آباد همسر موبد خداداد نیریوسنگی در سال ۱۳۰۲ زاده شد و در روز آسمان ایزد و بهمن ماه بر...

ایریستانوم اروانو یزه میده یا اشه اونام فروشی

همسر گرامی و خانواده ارجمند روانشاد دکتر هرمز نسیم با اندوه فراوان، درگذشت روانشاد دکتر هرمزدیار نسیم یزد را آرامش‌با...

ارستنام اروانو یزه میده

بانو سیما بزرگ‌چمی، درگذشت برادر ارجمندتان را آرامش‌باد گفته و گروسمان‌نشینی آن انوشه‌روان را آرزومندیم. تندرستی، دیر...

بارگذاری نوشتار بیشتر