تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

خبر فردا

خبر فردا، 31 شهریورماه

در گاهشمار زرتشتی سال به ١٢ ماه ٣٠ روز بخش می‌شود كه هر روز به نامی آراسته است. فردا ششمین روز ماه مهر در…

خبرفردا، 29 شهریورماه

در گاهشمار زرتشتی سال به ١٢ ماه ٣٠ روز بخش می‌شود كه هر روز به نامی آراسته است. فردا چهارمین روز از ماه مهر در…