تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

خبر فردا

خبرفردا، 29 شهریورماه

در گاهشمار زرتشتی سال به ١٢ ماه ٣٠ روز بخش می‌شود كه هر روز به نامی آراسته است. فردا چهارمین روز از ماه مهر در…