تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

داریوش مهرشاهی

برگردان به فارسی از داریوش مهرشاهی؛ پیشواز سده

جشن‌های آتش در سراسر جهان

جدا از جشن سده که در بهمن‌ماه در ایران و برخی سرزمین‌های فارسی زبان (و سرزمین‌های با تاریخ مشترک) برگزار می‌شود، بنابر…
به یاد روانشاد مهربان بمان فرودی، خدمتگزار دبیرستان فیروزبهرام

آقا مهربان؛ آقا و مهربان

این نوشته سه بخش دارد. بخش نخست به کوشش بوذرجمهر پرخیده نوشته شده است. بخش دوم، به قلم داریوش مهرشاهی نگاشته شده و بخش…