لوگو امرداد

فرهنگ زرتشتی

بخش پنجم:

«دگرگونی و تداوم» یکی از ویژگی‌های جوامع بشری است. در همان حال که یک نوع تداوم در پایه‌های دین، فرهنگ و آداب و رسوم ج...

بخش چهارم:

عنوان نمایشگاه‌ها برای مکان‌هایی به‌کار می‌رود که از این عنوان استفاده می‌کنند یا این که حداقل استاندارد و نیازهای لا...

بخش سوم:

در این بخش نگاهی بسیار کوتاه خواهیم داشت به دومین موزه که عنوان دقیق آن برپایه‌ی تارنمای آن «موزه تاریخ و فرهنگ زرتشت...

بخش دوم:

شایان گفتن است که عنوان «موزه» برای مجموعه‌هایی درنظر گرفته می‌شود که این کلمه در عنوان این مکان‌ها به کار رفته است. ...

بخش نخست:

در مقاله‌ایی «بازسازی میراث فرهنگی زرتشتی در نمایشگاه‌ها و موزه‌های مردم‌شناسی: تلاش زرتشتیان ایران برای بازسازی هویت...

بارگذاری نوشتار بیشتر