لوگو امرداد

مهرداد قدردان

کتاب «فرهنگ بهدینان شریف آباد اردکان یزد، دفتر یکم: آداب و رسوم کهن و گویش» با پژوهش و نگارش دکتر مهرداد قدردان در یک...

رساله دکتری مهرداد قدردان، در رشته فرهنگ و زبان‌های باستانی ایران (Ph.D) با نام «بررسی آیین‌ها و آداب و رسوم کهن در ش...

برای نخستین بار  «میراث موبدان شریف‌آباد» با پژوهش و نگارش دکتر مهرداد قدردان، نویسنده زرتشتی، در مجله‌ی پژوهش‌های عل...

کتاب جستاری در آیین زرتشت نوشته‌ی مهرداد قدردان با دگرگونی نوین به چاپ سوم رسید.این کتاب مجموعه‌ی فشرده&zwn...

امروز پخش خواهد شد

گفت‌وگوی مهرداد قدردان پژوهشگر زرتشتی امروز یکشنبه 29 اسفندماه 1395 خورشیدی از رادیو گفت‌وگو پخش خواهد شد. ...

مهرداد قدردان در سالگرد بنیان‌گذاری نهاد مردم‌شناسی:

دومین روز از نمایشگاه و هشتادمین سالگرد بنیان‌گذاری نهاد مردم‌شناسی در ایران با سخنرانی پژوهشگر زرتشتی همرا...

بارگذاری نوشتار بیشتر