لوگو امرداد

موبد

آبتین کشاورزی پس از تکمیل آموزش‌های بایسته و  گذراندن آزمون‌های انجمن موبدان، موفق به دریافت گواهی‌نامه‌ی موبدیاری شد...

پانته‌آ سروش‌پور پس از گذراندن آموزش‌های بایسته موبدی و گذراندن آزمون‌های انجمن موبدان به جمع موبدیاران بانو پیوست. پ...

ویشتاسب موبدشاهی پس از تكمیل آموزش‌های بایسته و گذراندن آزمون‌های انجمن موبدان تهران به جرگه‌ی موبدیاران پیوست. ویشتا...

سرایش بخش‌هایی از اوستا با آوای دستورجی ککی راوجی، موبد بزرگ آتش بهرام نوساری هند، در راستای فراهم‌ آوردن دسترسی آسان...

موبد فریبرز موبد رستم ماونداد، موبد و دهشمند زرتشتی در آلمان درگذشت. موبد فریبرز فرزند موبد رستم ماونداد زاده‌ی ...

به بهانه‌ی درپیش بودن آیین نوزوتی کوروش بلندی

پدر، کشیش، خاخام، شبان، آخوند و … نام‌هایی هستند که بر پیشوایان مذهبی ادیان گوناگون گذاشته‌اند. انسان...

آیین سالگرد درگذشت روانشاد بانو مرادخانی‌زاده از دهشمندان زرتشتی کرمانی ساعت 15 آدینه 17 دی‌ماه 1395 خورشید...

انجمن زرتشتیان شیراز در آگاهی‌نامه‌ای از زرتشتیان دوست‌دار به باشندگی در دوره‌های موبدی و موبدیار...

بارگذاری نوشتار بیشتر