لوگو امرداد
از سوی امرداد به خجستگی جشن‌های چهارگانه دیگان

جشنواره‌ی نماواهای طنز برگزار می‌شود

deygan1 1امرداد به خجستگی جشن‌های چهارگانه دیگان جشنواره‌ی نماواهای طنز را در چهار  روز  (روزهای جشن دیگان) برگزار می‌کند.

بایسته است نماواهای طنز تا سه روز پیش از هر جشن به واتس‌اپ امرداد فرستاده شود تا در روز جشن در اینستاگرام امرداد به نمایش گذاشته شود.

نخستین جشن دیگان، 25 آذرماه (اورمزد و دی‌ماه)

دومین جشن دیگان، 2 دی‌ماه (دی به آذر)

سومین جشن دیگان، 9 دی‌ماه (دی بمهر)

چهارمین جشن دیگان، 17 دی‌ماه (دی بدین)

– هر فرد می‌تواند با همراهی خانواده یا دوستان (از یک تا سه تَن) نماوای طنز را ضبط و به امرداد بفرستد.

– شرکت در این جشنواره محدودیت سنی ندارد.

– هر فرد یا گروه می‌تواند با چهار نماوا در هر چهار جشن شرکت کند.

در تهیه نماواهای طنز توجه به نکته‌های زیر بایسته است:

– در نماوا به‌هیچ‌روی نباید به اقوام، ادیان، گویش‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی توهین شود.

– از بهره‌گیری از واژه‌ها و لفظ‌های ناپسند و توهین‌آمیز در نماواها خودداری شود.

– بازیگر یا بازیگران در نماوای تهیه شده باید دارای پوشش مناسب باشند.

دوست‌داران برای شرکت در این جشنواره می‌توانند نماواهای طنز خود را به واتس‌اپ امرداد به شماره ۰۹۱۹۸۰۴۰۵۹۳ بفرستند.

پس از پایان هر جشن به قید قرعه به یکی از افراد یا گروه‌های شرکت‌کننده در این جشنواره از سوی امرداد جایزه‌ای پیشکش خواهد شد.

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

یک پاسخ

 1. طَنز = تَلخَند ( تَلخ خَند ، خَنده ی تَلخ )
  هَر چند شایَد طَنز واژه ای اَز بُن پارسی باشَد که اَربی شُده باشَد وَ آن تَنه زَدَن اَست ، کِنایه اَز ناراست یا ناسَرراست ( غِیرِ مُستَقیم) گویی یا نمایی .
  تَنه زَدَن < تَنه زَنی < تَنه زَن < تَنه ز < تَنز
  مَحدودیَت = مَرزمَندی ، کَرانمَندی ، هَدمَندی ، هَدیَت
  حَدَدَ اَرَبی که دَر ریختارِ مَفعول " مَحدود " وَ با پَسوَندِ دیرینِ پَهلَویِ – ایَت نامواژه گَشته خود پارسی است وَ هَمریشه با head اِنگلیسی وَ Haupt آلمانی است که مینه یِ سَر وَ اَسل می دَهَد وَ هَد هَر چیزی سَر یا تَهِ آن اَست.
  سِن = پارسی اَست وَ هَمریشه با Zahn آلمانی به مینِشِ دَن یا دَند یا دَندان
  بِدون : پارسی اَست ( بِدون < بیدون : بی – دون)
  اِرسال از سِتاک رَسَلَ دَر ریختارِ اِفعال بَرساخته شُده ؛ رَسَل اَز رِسیدَن وَ رِساندَنِ پارسی اَخز یا اَخش ( اَخذ ) شُده اَست :
  اِرسال = رِسانِش ، فِرِستانِش
  فَرد اَرَبیده یِ پَردِ پارسی اَست
  ضبط = دَرباشت ، دَرباشته ، دَردوخت ، دَردوخته
  شرکَت = به هَم دَرآیی ، سَهم گیری ، بَخش گیری ، بَرخِش ، هَنبازِش ، شِروید ، شِروَند
  تَهیّه = فَراهَمِش ، فَراهَم آوَری
  تَوَجُّه = دَرنِگَری ، پِی نِگَری ، نِگَرَند
  قوم ، اَقوام : اَز ریشه پارسی اَست اَز واژه ی گُمب که اَرَبی آن جَمع شُده :
  گُمب < قُمب < قُم < قوم
  گوم یا غوم یا قوم ، مَردُمانی که گِرد هَم می آیَند
  شَخص اَرَبیده ی شَکس اَست :
  شَخص < شَخس < شَ – کَس ~ کَس
  حَقیقی = هَغینی
  حُقوقی = هَغانی
  حَق اَرَبی شُده یِ : هَغ ، هاگ ، خاگ به مینه یِ تُخم ، تَهم ، تُم وَ به پِیمیده ی ( مَفهومِ ) آنچه که دَر دَرون تُخمه یِ هَر هَستیوَری ( موجودی ) نَهُفته اَست که بایَد رُست ( رُشد ) داده شَوَد یا به او یا به وِی ( زَنانه ) یا به آن داده شَوَد.
  توهین اَز ریشه یِ وَهَنَ دَر ریختارِ تَفعیل که با Wahn آلمانی هَمریشه وَ به گُمان پارسی هَم هَست
  توهین کَردَن = وَهناندَن
  توهین شُدَن = وَهنیدَن ، وَهنِستَن
  لَفظ اَرَبیده یِ لَب وَ لَب زَدَن یا لَبیز اَست.
  لَفظ = لَفز ، لَبز ، لَبیز
  مُناسِب = شایِسته ، دَرخور
  به قِیدِ قُرعه = با بَخت آزمایی
  جایِزه = پاداش ، پاداف ، سِتایانه ، پادگام ، دِهانه ، بَخشانه ، مَزدانه ، آفَرانه ( آفرینانه )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1403-03-23