لوگو امرداد

بازدید رایگان از موزه‌ی تنوع زیستی پارک طبیعت پردیسان

بازدید از موزه‌ی تنوع زیستی پارک طبیعت پردیسان به مناسبت روز جهانی تنوع زیستی برابر با یکم خورداد ماه رایگان است.

طاهره افتخاری – سرپرست دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست- گفت: این کار با هدف آشنایی هر چه بیشتر مردم با محیط زیست و تنوع زیستی کشور و آگاهی‌رسانی به آنها درباره اهمیت حفظ حیات وحش کشور انجام می‌شود.

وی در مورد موزه تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست، افزود: خوشبختانه این موزه تا اندازه‌ی بسیاری اهداف یک موزه را برآورده کرده و از لحاظ معرفی نمونه‌های رکورد و اجزای تنوع زیستی در خاورمیانه بی‌نظیر است. نمونه‌های رکورد یعنی اینکه اندازه شاخ یک کل که در این موزه وجود دارد در کشورهای خاورمیانه نظیر ندارد. در واقع رکورددار این گونه شاخ است.

به گفته‌ی افتخاری در ﻣﻮزه ﺗﻨﻮع زﻳﺴتی، ﺗﻘﺴﻴﻢ‌ﺑﻨﺪی ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺎره‌ای – زﻳﺴـﺘﮕﺎهی است. ﻧﻤﻮﻧـﻪ‌ﻫـﺎی بسیاری در زﻳﺴﺘﮕﺎه‌ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه‌اﻧﺪ که ﺷﺎﻣﻞ ﻏﺮﻓﻪ‌ﻫﺎیی مانند ﻧﻤﻮﻧﻪ‌ﻫﺎی ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪه اﻳﺮان مانند ﻣﺠﺴﻤﻪ‌ﻫﺎی ﺷﻴﺮ اﻳﺮانی و ﺑﺒﺮ ﺧﺰری، ﻧﻤﻮﻧﻪ‌ﻫﺎی ﻛﻤﻴﺎب اﻳﺮان شامل ﻳﻮزﭘﻠﻨﮓ آﺳﻴﺎیی، ﻛﺮوﻛﻮدﻳﻞ ﭘﻮزه ﻛﻮﺗﺎه اﻳﺮانی، ﻫﻮﺑﺮه، ﺳﻴﺎه ﺧﺮوس و ﺧﺮس ﺳـﻴﺎه آﺳـﻴﺎیی می‌شود.

وی افزود: غرفه ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘی اﻳﺮان شامل ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی از ﮔﻮﻧﻪ‌ﻫﺎی ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن اﻳﺮان مانند ﮔﻮزن زرد اﻳﺮانی و ﮔﻮر اﻳﺮانی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ‌ﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ اﻳﺮان و ﻛﻞ ﺑﻴﺴﺘﻮن (ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه) می‌شود ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ دارای رﻛﻮرد ﺟﻬﺎنی است. ﻏﺮﻓﻪ ﺗﻨﻮع زﻳﺴتی ﺟﻬﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻨﻮع زﻳﺴتی ﮔﻮﻧﻪ‌ﻫﺎی ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن از ﺑﻴﺎﺑﺎن‌های آﻓﺮﻳﻘﺎ ﺗﺎ ﻗﻄﺐ ﺷـﻤﺎل، ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس شامل ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی آﺑﺰی و ﺧﺸکی‌زی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎﻛﺘﻲ از ﻧﻤﺎی ساﺣﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ، یادآور ﺗﻨﻮع زﻳﺴتی ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﺗﻮﻧﻞ زﻳﺮ درﻳایی ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس شامل اﻧﻮاع ﻣﺎهی‌ها، ﻣﺮﺟﺎن‌ها و ﺳﺘﺎره‌ﻫﺎی درﻳﺎیی ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎی ﻣﺎزﻧﺪران شامل ﻓﻚ ﻛﻤﻴﺎب ﺧﺰری و اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎی ﺧﺰر برخی دیگر از غرفه‌های این موزه می‌شود.
نشانی ﻣﻮزه ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ پردیسان: تهران، شهرک غرب، بزرگراه همت بعد از پل یادگار امام، داخل پارک پردیسان از ساعت 9 تا 15 شماره‌ی تماس 88241649

به نوشتار امتیاز بدهید.
به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1401-11-07