تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

بوذرجمهر پرخیده

ششم فروردین زادروز اشوزرتشت؛ نوشته بوذرجمهر پرخیده

چشمه‌ی خورشید

هرگاه به زرتشت می‌اندیشم، به سرود، به فلسفه، به چکامه. به رزم‌آوری، به مردمی، به دلیری، به همه ویژگی‌های آزادمردان…
به یاد روانشاد مهربان بمان فرودی، خدمتگزار دبیرستان فیروزبهرام

آقا مهربان؛ آقا و مهربان

این نوشته سه بخش دارد. بخش نخست به کوشش بوذرجمهر پرخیده نوشته شده است. بخش دوم، به قلم داریوش مهرشاهی نگاشته شده و بخش…