لوگو امرداد

روزنگار، گاهشمار زرتشتی

امروز اورمزد روز؛ یکم بهمن‌ماه زرتشتی

امروز اورمزد روز و بهمن‌ماه به سال 3757 زرتشتی، برابر با 25 دی‌ماه 1398 خورشیدی 15 ژانویه 2020 میلادی تاریخ...

امروزانارام ایزد؛ سی‌اُم دی‌ماه زرتشتی

امروز انارام ایزد و دی‌ماه به سال 3757 زرتشتی، برابر با 24 دی‌ماه 1398 خورشیدی 14 ژانویه 2020 میلادی خشم ای...

امروز مانتره‌سپند ایزد؛ بیست‌ونهم دی‌ماه زرتشتی

امروز مانتره‌سپند ایزد و دی‌ماه به سال 3757 زرتشتی، برابر با 23 دی‌ماه 1398 خورشیدی 13 ژانویه 2020 میل...

امروز زامیاد ایزد؛ بیست‌وهشتم دی‌ماه زرتشتی

امروز زامیاد ایزد و دی‌ماه به سال 3757 زرتشتی، برابر با 22 دی‌ماه 1398 خورشیدی 12 ژانویه 2020 میلادی اردشیر...

امروز آسمان ایزد؛ بیست‌وهفتم دی‌ماه زرتشتی

امروز آسمان ایزد و دی‌ماه به سال 3757 زرتشتی، برابر با 21 دی‌ماه 1398 خورشیدی 11 ژانویه 2020 میلادی یازدهم ...

امروز اشتاد ایزد؛ بیست‌وششم ‌دی‌ماه زرتشتی

اشتاد ایزد فروزه‌ای از راستی اهورایی؛ روز آفرینش زمین به نیکی باد امروز اشتاد ایزد و دی‌ماه به سال 3757 زرت...

امروز ارد ایزد؛ بیست‌وپنجم دی‌ماه زرتشتی

امروز ارد ایزد و دی‌ماه به سال 3757 زرتشتی، برابر با 19 دی‌ماه 1398 خورشیدی نهم ژانویه 2020 میلادی نخستین س...

امروز دین ایزد؛ بیست‌وچهارم دی‌ماه زرتشتی

امروز دین ایزد و دی‌ماه به سال 3757 زرتشتی، برابر با 18 دی‌ماه 1398 خورشیدی هشتم ژانویه 2020 میلادی 18دی‌ماه 1340 خور...

چهارمین جشن دیگان، آفریننده‌ی وجدان همایون باد امروز دی به‌دین ایزد و دی‌ماه به سال 3757 زرتشتی، برابر...

امروز رام ایزد؛ بیست‌ویکم دی‌ماه زرتشتی، نَبُر

امروز رام ایزد و دی‌ماه به سال 3757 زرتشتی، نَبُر روز پرهیز از خوردن گوشت، برابر با 15 دی‌ماه 1398 خورشیدی ...

بارگذاری نوشتار بیشتر