لوگو امرداد

شهر سوخته

سرپرست کاوش‌های باستان‌شناسی شهر سوخته با رونمایی از بازی‌های رومیزی باستانی شهر سوخته» و «مار و دُم شهر سوخته»، دیری...

پنج هزار سال بود که لایه‌ای ستبر از شن‌های کویری روی بازمانده‌ی شهری بسیار کهن را چنان پوشانده بود که هیچ‌ گذرنده‌ای ...

شگفتی‌های شهر سوخته (10)

شهر سوخته با تمدن با شکوه و هیاهوی بسیارش در جهان باستان، به‌ناگهان خالی از باشنده شد و آرام‌آرام روبه نابودی گذاشت. ...

گذر باند دوم جاده‌ی زاهدان-زابل از قلب میراث پنج‌هزارساله

با ساخت باند دوم جاده‌ی زابل به زاهدان و برپایه‌ی نظرکارشناسان، گمانه‌ی (:احتمال) بیرون آمدن شهر سوخته از فهرست جهانی...

شگفتی‌های شهر سوخته (9)

شهر سوخته ارزش و اهمیتی کم‌مانند در میان شهرهای باستانی ایران (و جهان) دارد. یافته‌های باستان‌شناسان از این شهر، ما ر...

شگفتی‌های شهر سوخته (8)

هنرمندان شهر سوخته خواسته‌ی دیرینه‌ی انسان را در به حرکت ‌درآوردن تصویر، توانستند برآورده کنند. این از آرزوی‌های هنرم...

شگفتی‌های شهر سوخته (7)

یافته‌های باستان‌شناسان در گستره‌ی پنج‌هزارساله‌ی شهر سوخته، فراوان است. بدان سبب که لایه‌های شوره و نمک، ابزارها و د...

شگفتی‌های شهر سوخته (6)

باستان‌شناسان شهر سوخته، در گوری همگانی (:دسته‌جمعی)، اسکلت بیش از ده تَن را یافتند که در کنار هم گورسپاری شده بودند....

شگفتی‌های شهر سوخته (5)

مردمان شهر سوخته در پنج هزار سال پیش برخودار از دانش پزشکانی بودند که در درمان بیماری‌ها چیره‌دستی و توانایی بسیاری ا...

شگفتی‌های شهر سوخته (4)

باستان‌شناسان در کاوش‌های خود با شهری در پنج هزار سال پیش روبه‌رو شدند که اگر آن را شهر صنعتگران بنامیم، سخن نادرستی ...

بارگذاری نوشتار بیشتر