لوگو امرداد

پل های تاریخی ایران

آشنایی با سی پل تاریخی کشور

سی‌و سه پل اصفهان نوشتارهایی که در آن به شناخت برخی از پُل‌های تاریخی ایران پرداخته خواهد شد، تنها برشمردن نمونه‌هایی...

پل‌های تاریخی ایران (30)

کمتر پیش می‌آید که پل‌ها اهمیتی جهانی بیابند و نقش آن‌ها نه تنها برای سرزمینی که در آن ساخته شده‌اند، بلکه برای جهان ...

پل‌های تاریخی ایران (29)

پل‌ها برآمده از نگاه هستی‌شناسی، خردورزی و آینده‌نگری انسان و بازاندیشی و خیال‌پردازی او هستند. از این‌رو پل‌ها با سر...

پل‌های تاریخی ایران (28)

دیرینگی ساخت پل در ایران به دوران بسیار دور تاریخی و روزگار باستانی می‌رسد. استوارترین و مهم‌ترین پل‌های ایران همان‌ه...

پل‌های تاریخی ایران (27)

پایداری پل بستگی به نگاهبانی و باززنده‌سازی‌های پیوسته دارد. از این‌رو، پل‌ها همواره در حال نو شدن و چهره دگرگون کردن...

پل‌های تاریخی ایران (26)

پل نامی است که گاه با جشن و شادمانی گره خورده است. در روزگارانی که مردمان سده‌های دور به مناسبتی و بهانه‌ای جشن برپا ...

پل‌های تاریخی ایران (25)

زمانی کارکرد پل در سایه‌ی دیگر ویژگی‌های سازه جای می‌گیرد که طراحان و سازندگان، زیبایی پل را مهم‌تر از هر چیز دیگر دا...

پل‌های تاریخی ایران (24)

پل‌ها در پسین‌گاهان و زمانی که روشنایی جای خود را به تاریکی شب می‌دهد، جلوه و رنگ دیگری دارند. بازتاب قرص ماه درون رو...

پل‌های تاریخی ایران (23)

نشانه‌های زندگی آکنده از تلاش و کوشش را باید در کنار  پل‌ها جست‌وجو کرد. هر پل داستان‌ها و سرگذشت‌هایی را به حافظه‌ی ...

پل‌های تاریخی ایران (22)

پل‌ها سازه‌هایی پیوند دهنده‌اند، اما گاهی کشیدن خطی مرزی، پل را بخش‌بندی می‌کند و ویژگی پیونددهندگی آن را می‌گیرد. در...

بارگذاری نوشتار بیشتر