تارنمای خبری امرداد
مرور رده

شاهنامه

در امرداد 445 چاپ شده است

ایرانی شاهنامه‌خوان است

با آن که دهه‌هاست کوشش‌های ارزنده‌ای برای به‌دست دادن ویرایشی علمی از شاهنامه انجام شده است، شاید هنوز متنی از شاهنامه…