لوگو امرداد

زبان فارسی

عکس از پارسی انجمن است در زبان‌شناسی قاعده‌ای هست به نام قیاس. بدین معنی که ساختمان برخی واژه‌ها با الگوگیری از واژه‌...

علیرضا قیامتی هشدار داد:

چندی پیش روزنامه‌ی «خراسان» گفت‌وگویی با دکتر علی‌رضا قیامتی، استاد زبان‌وادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، درباره‌ی ...

سران طالبان در دیدار با سران جمهوری اسلامی ایران از مترجم بهره بردند. این شاید برای بسیاری خبری کوتاه و کم‌اهمیت باشد...

سهم کاتبان هندو در زبان و ادبیات فارسی بررسی شد

خدمات و سهم کاتبان هندو در توسعه زبان و ادب فارسی در شبه قاره هند، عنوان نشستی بود که دوشنبه 15 اسفند با سخنرانی دکتر...

نشست «زبان فارسی، آیینه ایران» با محوریت اهمیت میان‌قومی بودنِ زبان فارسی چهارشنبه ۲۷ بهمن‌ماه، برگزار می‌شود. به گزا...

در بررسی جایگاه زبان فارسی در هند عنوان شد

کارگاه مجازی زبان و ادبیات فارسی با بررسی جایگاه زبان و ادبیات فارسی در هند و نیز پیشنهاد ایجاد پلی میان دانشگاه‌های ...

در نقد نثر منشیانه

هرچه از سده‌های چهارم و پنجم پیش‌تر می‌آییم نثر پارسی بیشتر با وام‌واژه‌های عربی آمیخته می‌شود و بازی‌های زبانی و سجع...

بارگذاری نوشتار بیشتر