لوگو امرداد

زبان فارسی

سهم کاتبان هندو در زبان و ادبیات فارسی بررسی شد

خدمات و سهم کاتبان هندو در توسعه زبان و ادب فارسی در شبه قاره هند، عنوان نشستی بود که دوشنبه 15 اسفند با سخنرانی دکتر...

نشست «زبان فارسی، آیینه ایران» با محوریت اهمیت میان‌قومی بودنِ زبان فارسی چهارشنبه ۲۷ بهمن‌ماه، برگزار می‌شود. به گزا...

در بررسی جایگاه زبان فارسی در هند عنوان شد

کارگاه مجازی زبان و ادبیات فارسی با بررسی جایگاه زبان و ادبیات فارسی در هند و نیز پیشنهاد ایجاد پلی میان دانشگاه‌های ...

در نقد نثر منشیانه

هرچه از سده‌های چهارم و پنجم پیش‌تر می‌آییم نثر پارسی بیشتر با وام‌واژه‌های عربی آمیخته می‌شود و بازی‌های زبانی و سجع...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد