تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

کرونا

در فهرست شرکت‌های گردشگری اروپا

عربستان جایگزین ایران شد!

گزافه نیست  اگر گردشگری را ستون اقتصاد این روزهای جهان دانست. جهانی که دیر یا زود منابع طبیعی خود را از دست می‌دهد و به…