لوگو امرداد

گاهشمار زرتشتی

امروز مهر ایزد شانزدهم گاهشمار زرتشتی؛ 15 اردیبهشت‌ماه خورشیدی

امروز فرخ و پیروز مهر ایزد و اردیبهشت‌ماه سال 3760 زرتشتی، 15 اردیبهشت‌ماه 1401 خورشیدی، پنجم می 2022 میلادی پنجم ماه...

امروز دی به‌مهر ایزد پانزدهم گاهشمار زرتشتی؛ 14 اردیبهشت‌ماه خورشیدی

امروز فرخ و پیروز دی به‌مهر ایزد و اردیبهشت‌ماه سال 3760 زرتشتی، واپسین روز گهنبار چهره میدیوزرم گاه، 14 اردیبهشت‌ماه...

امروز گوش ایزد چهاردهمین روز گاهشمار زرتشتی، 13 اردیبهشت‌ماه خورشیدی

امروز فرخ و پیروز روز گوش ایزد، نَبُر، روز پرهیز از خوردن گوشت، چهارمین روز گهنبار چهره میدیوزرم گاه، 14 اردیبهشت‌ماه...

امروز خور ایزد یازدهمین روز گاهشمار زرتشتی، 10 اردیبهشت‌ماه خورشیدی

امروز فرخ و پیروز روز خور ایزد سال 3760 زرتشتی، نخستین روز گهنبار چهره میدیوزم گاه، آدینه 10 اردیبهشت‌ماه 1400 خورشید...

امروز آبان‌ ایزد دهمین روز گاهشماری زرتشتی؛ 9 اردیبهشت‌ماه خورشیدی

امروز پیروز و فرخ روز آبان ایزد و اردیبهشت‌ماه از سال 3760 زرتشتی، 9 اردیبهشت‌ماه 1401 خورشیدی، 29 آوریل 2022 میلادی ...

امروز دی‌ به‌آذر ایزد هشتمین روز گاهشماری زرتشتی؛ هفتم اردیبهشت‌ماه خورشیدی

امروز دی‌به‌آذر ایزد و اردیبهشت‌ماه از سال 3760 زرتشتی، هفتم اردیبهشت‌ماه 1401 خورشیدی، 27 آوریل 2022 میلادی دکتر نصر...

امروز امرداد امشاسپند هفتم گاهشماری زرتشتی؛ ششم اردیبهشت‌ماه خورشیدی

امروز پیروز و فرخ روز امرداد امشاسپند و اردیبهشت‌ماه از سال 3760 زرتشتی، ششم اردیبهشت‌ماه 1401 خورشیدی، 26 آوریل 2022...

امروز خورداد امشاسپند ششم گاهشماری زرتشتی، پنجم اردیبهشت‌ماه خورشیدی

امروز پیروز و فرخ روز خورداد امشاسپند و اردیبهشت‌ماه از سال 3760 زرتشتی، پنجم اردیبهشت‌ماه 1401 خورشیدی، 25 آوریل 202...

امروز سپندارمزد پنجمین روز در گاهشمار زرتشتی؛ چهارم اردیبهشت‌ماه خورشیدی

امروز پیروز و فرخ روز سپندارمزد امشاسپند و اردیبهشت‌ماه از سال 3760 زرتشتی، چهارم اردیبهشت‌ماه 1401 خورشیدی، 24 آوریل...

امروز خجسته جشن اردیبهشتگان، دوم اردیبهشت‌ماه خورشیدی

امروز پیروز و فرخ روز اردیبهشت امشاسپند و اردیبهشت‌ماه از سال 3760 زرتشتی، فرخنده جشن اردیبهشتگان، دوم اردیبهشت‌ماه 1...

بارگذاری نوشتار بیشتر