تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

گاهشمار زرتشتی

امروز رام ایزد بیست‌ویکم گاهشمار زرتشتی؛ 20 اردیبهشت‌ماه خورشیدی

چنین روزی لغو کاپیتولاسیون در ایران

امروز پیروز و فرخ روز رام ایزد، نَبُر روز پرهیز از خوردن گوشت، 21 اردیبهشت‌ماه سال 3759 زرتشتی، دوشنبه 20 اردیبهشت‌ماه…