لوگو امرداد

بازارهای ایران

بازارهای تاریخی ایران (5)

شیراز، در زمان پادشاهی زندیه، در اوج شکوفایی بود و پایتخت آن خاندان فرمانروا شناخته می‌شد. کریم‌خان زند این شهر را دو...

بازارهای تاریخی ایران (4)

یکی از دست‌نخورده‌ترین بازارهای تاریخی ایران، قیصریه‌ی اصفهان است. این بازار کم‌وبیش به همان‌گونه که در سده‌های پیشین...

بازارهای تاریخی ایران (3)

هزارسال است که بازار تبریز، با راسته‌ها و بخش‌های بسیارش، اقتصاد آن شهر تاریخی را در دست دارد. آنجا بزرگترین بازار سر...

بازارهای تاریخی ایران (2)

بازار تاریخی کاشان، با دیرینگی‌ای هفتصدساله، سرایی نیست که تنها در چشم ایرانیان زیبا و باشکوه آمده باشد. همه‌ی مسافرا...

بازارهای تاریخی ایران (1)

از گذشته‌های دور که «بازار قزوین» ساخته شد، تا به امروز، این سازه‌ی زیبا پیوندگاهی میان دادوستدکنندگان و نیازهای شهری...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد